نقشه وضعیت آموزش و پژوهش

آمـوزش و پژوهـش از جملـه ارکان کلیـدی پیشـرفت و توسـعه هـر صنعت اسـت. این بخش در واقع یکی از هفت بخشـی اسـت که برای عملکـرد صحیـح هـر صنعـت فرهنگی نیاز اسـت. ارتبـاط این بخش با دیگر بخشهای صنایع فرهنگی در تصویر زیر مشـخص شـده اسـت. پیشـرفت صنایـع فرهنگـی بهعنـوان نقطـه تلاقـی فنـاوری، اقتصـاد و فرهنـگ، نیازمنـد آمـوزش و پژوهـش صحیـح و کاربـردی در هـر یـک از ایـن سـه جـزء اسـت؛ در نتیجـه بـر آن شـدیم وضعیـت آمـوزش و پژوهـش را در هـر یـک از صنایـع بررسـی و آنها را با یکدیگر مقایسـه کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

266 تعداد صفحه
PDF نوع فایل
فارسی زبان
تابستان 1401 انتشار