نقشه وضعیت آموزش و پژوهش

گزارش نقشۀ وضعیت

نقشه وضعیت آموزش و پژوهش

سال انتشار :

نقشه وضعیت آموزش و پژوهش

نقشه وضعیت آموزش و پژوهش

گردآوری شده توسط

گردآوری شده توسط

نمافر

آمـوزش و پژوهـش از جملـه ارکان کلیـدی پیشـرفت و توسـعه هـر صنعت اسـت. این بخش در واقع یکی از هفت بخشـی اسـت که برای عملکـرد صحیـح هـر صنعـت فرهنگی نیاز اسـت. ارتبـاط این بخش با دیگر بخشهای صنایع فرهنگی در تصویر زیر مشـخص شـده اسـت. پیشـرفت صنایـع فرهنگـی بهعنـوان نقطـه تلاقـی فنـاوری، اقتصـاد و فرهنـگ، نیازمنـد آمـوزش و پژوهـش صحیـح و کاربـردی در هـر یـک از ایـن سـه جـزء اسـت؛ در نتیجـه بـر آن شـدیم وضعیـت آمـوزش و پژوهـش را در هـر یـک از صنایـع بررسـی و آنها را با یکدیگر مقایسـه کنیم.

نقشه وضعیت اسباب بازی

اسباب‌بازی‌ها برای رشد کودک ضروری و از جمله برای تقویت مهارت‌های حرکتی کودکان مفیدند. به کودکان احساس تعلق، تجربیات مثبت و ابزاری برای ابراز احساسا...

گزارش صنعت اسباب بازی کشور (برمبنای پیمایش در نمایشگاه بین‌المللی ایران تویکس 1402)

گزارش صنعت نوشت‌افزار (برمبنای پیمایش در نمایشگاه بین‌المللی ایران پنکس- 1402)

در گزارش صنعت نوشت‌افزار، برای نخستین بار دیدگاه شرکت‌های فعال نوشت‌افزار کشور پیرامون وضعیت صنعت، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در همین راستا...

بودجه‌‌نمای فرهنگ 1402 – کتاب اول: بررسی نهادی

در کتاب اول گزارش بودجه‌نمای فرهنگی، بودجه فرهنگی کشور از منظر توزیع نهادی بررسی می‌شود. برای این منظور کلیه نهادهای کشور به سه بخش «حاکمیتی»، «دول...