گزارش صنعت اسباب بازی کشور (برمبنای پیمایش در نمایشگاه بین‌المللی ایران تویکس 1402)

گزارش

گزارش صنعت اسباب بازی کشور (برمبنای پیمایش در نمایشگاه بین‌المللی ایران تویکس 1402)

سال انتشار :

گزارش صنعت اسباب بازی کشور (برمبنای پیمایش در نمایشگاه بین‌المللی ایران تویکس 1402)

گزارش صنعت اسباب بازی کشور (برمبنای پیمایش در نمایشگاه بین‌المللی ایران تویکس 1402)

گردآوری شده توسط

گردآوری شده توسط

نمافر

در گزارش صنعت اسباب‌بازی کشور، برای نخستین بار دیدگاه شرکت‌های فعال اسباب‌بازی در کشور پیرامون وضعیت صنعت، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در همین راستا این طرح کوشیده است تا با یک نگرش جامع و سیستمی، جنبه‌های مختلف صنعت اسباب‌بازی را در پنج بخش فرصت‌ها و تحولات چشمگیر، فرهنگ و محتوا، صادرات و خودباوری، چالش و راهکار، روزآمدی و چشم‌انداز واکاوی کند. این مهم از طریق انجام پیمایش با ابزار پرسشنامه و حضور تیم پرسشگر در نمایشگاه تخصصی اسباب‌بازی و صنایع وابسته (ایران‌تویکس-1402) میسر و نتایج حاصل از آن توصیف و تحلیل شد.

لازم به ذکر است، تاکنون در پژوهش‌ها صرفا با استفاده از گزارش‌ها و ارقام ثبت شده به تحلیل وضعیت صنعت اسباب‌بازی در کشور پرداخته می‌شد که این شیوه گرچه مزیت‌هایی دارد اما به تنهایی نمی‌تواند نگاه روشنی از وضعیت موجود بدهد و برای آینده نیز راهگشا باشد. چرا که در چنین تحلیل‌هایی عمدتا نگاه تک‌خطی حاکم است و صرفا به متغیرهای عددی پرداخته می‌شود. تحلیل‌کنندگان نیز صرفا کارشناسان یا مسئولین ذی‌ربط هستند که به طور مستقیم با همه مراحل و جنبه‌های صنعت درگیر نیستند.

از آنجایی که تولیدکنندگان، خود بازیگران صنعت هستند، از زاویه‌ای متفاوت و نزدیک‌تر به واقعیت می‌توانند مسائل موجود در صنعت را ببینند، فرصت‌ها و محدودیت‌های بازار را بشناسند، چالش‌های پیش پای خود را نشان دهند و راهکارهایی نیز ارائه کنند.

آمارهای موجود در این پرسشنامه با رجوع به شرکت‌های اسباب‌بازی و با نظرداشت به مؤلفه‌هایی مثل ماندگاری نیرو، سال تاسیس، تعداد کارمندان این شرکت‌ها و نیز سن، سمت، جنسیت و مدرک تحصیلی پاسخ‌دهندگان ارائه شده است. همچنین ارتباط میان این مولفه‌ها با پاسخ‌های مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته است که این امر، رسیدن به یک تحلیل جامع و چندبعدی را تسهیل می‌کند. همچنین استفاده از قالب پرسشنامه این امکان را ایجاد کرده تا با کمی کردن متغیرهای کیفی بتوانیم تاثیر آن‌ها را بر صنعت بررسی کنیم.

مطالعه‌ی گزارش صنعت اسباب‌بازی را به چه کسانی توصیه می‌کنیم؟

مطالعه‌ی این گزارش را به سیاست‌گذاران فرهنگی، پژوهشگران، فعالین و علاقه‌مندان به حوزه‌ی اسباب‌بازی توصیه می‌کنیم.

نقشه وضعیت اسباب بازی

اسباب‌بازی‌ها برای رشد کودک ضروری و از جمله برای تقویت مهارت‌های حرکتی کودکان مفیدند. به کودکان احساس تعلق، تجربیات مثبت و ابزاری برای ابراز احساسا...
سیاست نامه اسباب بازی نمافر

سیاست‌نامه توسعه صنعت اسباب‌بازی

در ایـن سیاسـت‌نامه، بـا مـروری بـر شـناخت کلان وضعیت صنعت اسـباب‌بازی ایران، مسـائل و چالش‌هـای ایـن صنعـت تبییـن و توصیـف شـده و بـا شناسـایی عوا...