روند تغییر نمره محتواهای مخرب فیلم‌های سینمایی از ۱۹۴۰ تا ۲۰۲۰