داده نما آموزش و پژوهش در صنعت خبر

داده‌نما

داده نما آموزش و پژوهش در صنعت خبر

سال انتشار :

داده نما آموزش و پژوهش در صنعت خبر

داده نما آموزش و پژوهش در صنعت خبر

گردآوری شده توسط

گردآوری شده توسط

نمافر

ایجاد و توسعه یک صنعت تابع کمیت و کیفیتِ دست‌ آوردهای علمی و پژوهش‌هایی است که با محوریت آن تولید می‌شود. نیروی انسانیِ متخصص به تولید علم در حیطه‌ی تخصصی خود می‌پردازد، و دانشجو با استفاده از نتایج به روز متخصصین رشد می‌کند. در همین راستا تقویت چرخ هی پژوهش و آموزش، می‌تواند نیروهای متخصص‌تری را به جامعه تحویل دهد. لذا مدیریت ظرفیت‌های آموزشی کشور برای تربیت متخصصین، سوق دادن آن‌ها به تربیت نسل بعد و استفاده از پژوهش‌های علمی در اصلاح روندهای صنعت، یک مسئله‌ی اساسی در پیشرفت به شمار می‌رود.

در همین راستا گزارش پیشِ رو با ذکر داده‌هایی تلاش کرده است، شرایط فعلی آموزش و پژوهش در صنعت خبر را با آمار و ارقام به تصویر بکشد. منظور از آموزش در صنعت خبر شامل تمامی دوره‌های دانشگاهی و غیردانشگاهیِ مهارت محوری است که افراد را برای ورود به بازار کار و تحقیقات تخصصی آماده می‌کند. ابتدا وضعیت فعلی آموزش دانشگاهی و غیردانشگاهی در ایران بیان شده، سپس پژوهش‌های انجام شده در صنعت خبر، و در نهایت وضعیت آموزش و پژوهش در جهان ارائه می‌شود.

سیاست نامه زیست بوم کودک نمافر

سیاست نامه زیست بوم مجازی کودک و نوجوان ایرانی

گـزارش حاضـر، ضمـن تشـریح وضعیت حضور و تجربـۀ فعالیت کـودکان و نوجوانان در محیط دیجیتـال، پیامدهـای موجـود ایـن حوزه برای کـودک و نوجوان ایرانی را...
هزینه های فرهنگی ایرانیان از سال 1396 تا 1400

هزینه های فرهنگی ایرانیان از سال 1396 تا 1400

در گزارش “وضعیت هزینه‌کرد فرهنگی خانوار” که بر اساس داده‌های منتشر‌شده از مرکز آمار ایران تهیه شده‌ است؛ می‌توانید به  هزینه های فرهنگی...