سیاست نامه زیست بوم مجازی کودک و نوجوان ایرانی

سیاست نامه

سیاست نامه زیست بوم مجازی کودک و نوجوان ایرانی

سال انتشار :

سیاست نامه زیست بوم مجازی کودک و نوجوان ایرانی

سیاست نامه زیست بوم مجازی کودک و نوجوان ایرانی

گردآوری شده توسط

گردآوری شده توسط

نمافر

گـزارش حاضـر، ضمـن تشـریح وضعیت حضور و تجربـۀ فعالیت کـودکان و نوجوانان در محیط دیجیتـال، پیامدهـای موجـود ایـن حوزه برای کـودک و نوجوان ایرانی را برمی شـمارد. همچنین، نگرش جامعۀ بزرگسـال در رابطه با حداقل سـن دسترسـی کودکان و نوجوانان ایرانی به اینترنت و فضـای مجـازی را تحلیـل میکنـد. در ادامـه، سـند »صیانـت از کـودکان و نوجوانـان ایرانـی در فضـای مجـازی« مصوبـۀ شـورای عالـی فضـای مجـازی را به عنـوان راهحل حکومت بـرای رفع این مشـکل، بررسـی و مبتنی بر جهت گیری و سیاسـت های این سـند، چند اقدام عملیاتی پیشـنهاد میدهد.

داده نما آموزش و پژوهش در صنعت خبر

ایجاد و توسعه یک صنعت تابع کمیت و کیفیتِ دست‌ آوردهای علمی و پژوهش‌هایی است که با محوریت آن تولید می‌شود. نیروی انسانیِ متخصص به تولید علم در حیطه‌...
هزینه های فرهنگی ایرانیان از سال 1396 تا 1400

هزینه های فرهنگی ایرانیان از سال 1396 تا 1400

در گزارش “وضعیت هزینه‌کرد فرهنگی خانوار” که بر اساس داده‌های منتشر‌شده از مرکز آمار ایران تهیه شده‌ است؛ می‌توانید به  هزینه های فرهنگی...