علت‌ بنا نشدن اتاق‌های فرار در مجموعه‌های تفریحی و تجاری