چشم انداز اقتصاد خلاق جهان در سال ۲۰۱5

چشم‌انداز صنایع خلاق در کشورهای گوناگون

اقتصاد خلاق به عنوان بخشی قابل توجه و یک مشارکت کننده مهم در تولید ناخالص ملی شناخته می‌شود. اقتصاد خلاق، خلاقیت و انتقال دانش را در تمام بخش‌های اقتصادی را به حرکت وا داشته و بخشی حیاتی برای پروراندن توسعه‌های فراگیر است. اقتصاد خلاق دو ارزش تجاری و فرهنگی را در خود دارد. وجود این […]

اقتصاد خلاق در کشور دماغه سبز

https://namafar.ir/wp-content/uploads/2022/03/43.jpg

اقتصاد خلاق در کشور دماغه سبز این سند را کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکتاد) در سال ۲۰۱۵ درباره وضعیت اقتصاد خلاق در کشور دماغه سبز منتشر کرده است. بخش اول این مطلب مدل‌های مختلف توسعه را بررسی کرده است. در این بخش مسائلی مانند صنایع خلاق و رشد غیریکنواخت آن‌ها در اقتصاد جهانی […]

گزارش کلی اقتصاد خلاق در سال 2010

گزارش آنکتاد از صنایع خلاق

سازمان ملل متحد اولین گزارش با محوریت صنایع خلاق را در اوایل سال ۲۰۰۸ منتشر کرد؛ در زمانی که اقتصاد دنیا در دوران توسعه خود بود. گزارش به این نتیجه رسیده بود که صنایع خلاق، در میان پویاترین بخش‌‌‌های اقتصادی دنیا قرار دارند و موقعیت‌‌‌های جدید و بسیار رشد پذیری برای کشور‌‌‌های در حال توسعه […]

تقویت صنایع خلاق برای توسعه کره جنوبی

تقویت صنایع خلاق برای توسعه کره جنوبی

این گزارش به این منظور آماده شده است تا مروری بر خط مشی فعلی اقتصاد خلاق کره جنوبی داشته باشد و وضعیت آن را تحلیل کند. اقتصادی که هدف خود را پشتیبانی از ارزش‌های نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی در سطح جامعه خود و جهان قرار داده است. این دگرگونی نیازمند تعهد دولت و بخش خصوصی […]