سیاست‌نامه توسعه صنعت اسباب‌بازی

سیاست نامه

سیاست‌نامه توسعه صنعت اسباب‌بازی

سال انتشار :

سیاست‌نامه توسعه صنعت اسباب‌بازی

سیاست‌نامه توسعه صنعت اسباب‌بازی

گردآوری شده توسط

گردآوری شده توسط

نمافر

در ایـن سیاسـت‌نامه، بـا مـروری بـر شـناخت کلان وضعیت صنعت اسـباب‌بازی ایران، مسـائل و چالش‌هـای ایـن صنعـت تبییـن و توصیـف شـده و بـا شناسـایی عوامـل اهرمی موثر بر توسـعه صنعـت، اقدامـات راهبـردی توسـعه صنعـت پیشـنهاد شـده اسـت. سـپس بـا در نظـر گرفتـن ظرفیت‌هـای متنـوع سـازمان تبلیغـات اسـلامی به عنوان یکـی از سـازمانهای تاثیرگذار فرهنگی کشـور، مشخصه‌سـازی اقدامـات راهبـردی در چهـار سـطح حکمرانـی، زیرسـاختهای تولیـدی، زیرسـاخت‌های پشـتیبان صنعت و زیرسـاخت‌های ترویجی تبیین شـده تا مبتنی بر پیاده‌سـازی اقدامـات راهبـردی، زیسـت بوم توسـعه صنعـت اسـباب‌بازی ایرانـی فراهـم گـردد.

گزارش مرتبطی یافت نشد