نقشه مسائل سینما

گزارش

نقشه مسائل سینما

سال انتشار :

نقشه مسائل سینما

گردآوری شده توسط

گردآوری شده توسط

نمافر

صنعت فیلم و سریال در تعاریف مختلف به عنوان یکی از مهمترین بخشهای صنایع فرهنگی ( industries Cultural )و خلاق ( industries Creative )شـناخته می‌شـود. این صنعت در دنیـای امـروز علاوه بـر اثرگذاری گسـتردۀ فرهنگـی اجتماعی، یکـی از بزرگتریـن بازارهای مصرف بخـش تفریحـات و سـرگرمی را در اختیـار داشـته و بـه ابـزاری بـرای توسـعه فرهنگـی کشـورها تبدیـل شـده اسـت. ذیـل ایـن صنعـت کلان، سـینما نیز با توجه به ابعاد گسـترده‌ای کـه در همۀ کشـورها بـه خـود اختصـاص داده، از اهمیـت ویـژه‌ای برخـوردار اسـت. اگرچـه در 2سـال اخیـر، بـه لحـاظ آمارهـای شـکل زیـر، گیشـه سـینما بـه دلیـل پاندمی کرونـا بـا کاهش50درصـدی اقبال مواجـه شـده، امـا صنعـت فیلـم و سـریال در سـطح کلان خـود، بـا توسـعۀ پلتفرم‌هـای مجـازی پخـش فیلـم در سـال 2021 توانسـت بـه رشـد قابل توجهـی دسـت یابد و بـازار جهانـی آن معادل 7.99میلیـارد دلار شـود. درحالیکـه ایـن میزان برای سـال 2020 ،5.80میلیارد دلار و سـال 2019 ، 1.98میلیارد دلار بوده است

نقشه وضعیت صنعت سینما ، گزارشی کلان از صنعت سینما در ایران و جهان

کتاب “نقشه وضعیت صنعت سینما، گزارشی کلان از صنعت سینما در ایران و جهان” در بهار 1402 با ویراست دوم توسط مرکز نمافر منتشر شد. این گزارش ...
نقشه وضعیت سینما گزارشی از کلان صنعت سینما در ایران و جهان

نقشه وضعیت سینما

پیدا کردن آمار و اطلاعات در کشور ما مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه است. نبود شفافیت، انتشار ناقص و نامنظم آمار، منتشر نکردن آمار در قالب‌های استان...