سالنامه آماری 1395 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سالنامه آماری 1395 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سالنامه آماری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سالنامه آماری 1395 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ســـالنامه آمـــاری سـال 1395سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایع‌دســتی و گردشــگری، حــاوی مجموعــه‌ای از آخریــن اطلاعـات آمـاری موجـود در حوزه‌هـای فعالیـت سـازمان اسـت کـه بـه منظـور رفـع نیازهـای آمـاری همـکاران، تصمیم‌گیـران، دســتگاه‌های اجرایــی، برنامه‌ریــزان، پژوهشــگران، دانشــجویان، فعــال...

سالنامه آماری 1395 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ســـالنامه آمـــاری سـال 1395سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایع‌دســتی و گردشــگری، حــاوی مجموعــه‌ای از آخریــن اطلاعـات آمـاری موجـود در حوزه‌هـای فعالیـت سـازمان اسـت کـه بـه منظـور رفـع نیازهـای آمـاری همـکاران، تصمیم‌گیـران، دســتگاه‌های اجرایــی، برنامه‌ریــزان، پژوهشــگران، دانشــجویان، فعــالان بخــش خصوصــی (ســرمایه‌گذاران، هتل‌داران، دفاتــر خدمـات مسـافرتی، راهنمایـان تـور، تولیدکننـدگان و هنرمنـدان صنایع‌دســتی، دارنــدگان پروانــه تولیــد کارگاهــی و…) از ســال ۱۳۹۴ تهیــه و منتشــر می‌شــود.
گـروه آمـار سـازمان، بـه منظـور ارائـه بهنـگام اطلاعـات آمـاری مهــم و اساســی بــرای رفــع نیازهــای آمــاری برنامه‌ریــزان، اســتفاده‌کنندگان و بــه حداقــل رســاندن مراجعــات آنــان، اقــدام بــه تهیــه، تدویــن و انتشــار ســالنامه آمــاری ســازمان و ارائــه لینک‌هــای اقامتگاه‌هــا، دفاتــر خدمــات مســافرتی، جاذبه‌هــا، واحدهــای پذیرایــی بین‌راهــی، روی پرتــال ســازمان بــه آدرس: IR.ICHTO.WWW کــرده اســت.
ســالنامه آمــاری 1395 ســازمان در یــک مجلــد فارســی و همچنیــن بــه صــورت لــوح فشــرده تهیــه شــده اســت تــا در اختیــار متقاضیــان قــرار گیــرد.
در خاتمـه، بـه کاربـران گرامـی سـالنامه توصیـه می‌شـود، بـرای بهره‌گیــری از اطلاعــات موجــود در هــر فصــل، مقدمــه آن را بـه دقـت مـورد مطالعـه قـرار دهنـد تـا از نـکات مهمـی کـه در آمارهــای آن فصــل ضــروری اســت، ماننــد تعاریــف و مفاهیــم بـه کار رفتـه در تهیـه آمارهـا، پوشـش موضوعـی اقـلام آمـاری، آگاهـی حاصـل نماینـد.

 

فهرست

1- میراث فرهنگی
مقدمه
تعاریف و مفاهیم حوزه میراث فرهنگی
موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی 
1-1 – جدول تعداد موزه‌های افتتاح شده درکشور
1-1 – نمودارتعداد موزه‌های افتتاح شده در کشور
1-1 – نمودار تعداد موزه‌های افتتاح شده در کشور به تفکیک نوع موزه
1-2 – جدول تعداد بازدیدکنندگان از موزه های کشور
1-2 – نمودار تعداد بازدیدکنندگان از موزه‌های کشور
1-3 – جدول ساماندهی و مرمت اشیای موزه‌ها
1-3 – نمودار تعداد اشیای مرمت شده
1-3 – نمودار ساماندهی، ورود اشیا به نرم‌افزار جام و مرمت اشیا
1-4 – جدول موزه‌های فعال کشور تا پایان سال 1395
1-4 – نمودار تعداد موزههای فعال کشور تا پایان سال 1395
حرائم آثار ثبتی 
1-5 – جدول حرائم مصوب آثار در سطح ملی به تفکیک استان
1-5 – نمودار حرائم مصوب آثار در سطح ملی
میراث طبیعی 
1-6 – جدول میراث طبیعی ثبت شده
1-6 – نمودار تعداد میراث طبیعی ثبت شده در فهرست آثار ملی
میراث جهانی 
1-7 – جدول آثار تاریخی-فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار جهانی طی سال‌های 1390-1395
1-8 – جدول آثار تاریخی-فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار جهانی
1-8 – نمودار آثار تاریخی– فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار جهانی
1-9 – جدول تعداد میراث ناملموس ثبت شده در سطح جهانی
1-10 – جدول آثار منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی
1-11 – جدول تعداد میراث ناملموس ثبت شده در فهرست آثار ملی
1-12 – جدول ثبت آثار غیرمنقول
2- صنایع‌دستی
مقدمه
تعاریف و مفاهیم حوزه صنایع دستی
2- جداول و نمودارهای حوزه صنایع دستی

2-1- جدول مقایسه‌ای صدور و تمدید پروانه تولید انفرادی
2-2 – جدول مقایسه‌ای صدور و تمدید پروانه تولید کارگاهی
2-3 – جدول تعداد مجوزهای سه‌گانه صادرشده طی سال 1395
2-1 – نمودار صدور و تمدید پروانه تولید انفرادی
2-2 – نمودار صدور و تمدید پروانه تولید کارگاهی
2-4 – جدول برگزاری بازارچه‌های موقت عرضه و فروش محصولات صنایع دستی
2-4 – نمودار تعداد بازارچه‌های موقت عرضه و فروش صنایع دستی
2-5 – جدول نمایشگاه‌های برگزارشده صنایع دستی در داخل کشور(بین‌المللی، سراسری و منطقه‌ای)
2-6 – جدول نمایشگاه‌های برگزارشده صنایع دستی در سال 1395
2-6 – نمودار تعداد نمایشگاه‌های داخلی صنایع دستی
2-7 – جداول حضور و مشارکت در نمایشگاه‌ها و رویدادهای خارجی طی سالهای 1390لغایت 1395
2-7 – نمودار تعداد هنرمندان اعزام شده جهت حضور در نمایشگاه‌های خارجی طی سال‌های 1390لغایت 1395
آموزش صنایع دستی و هنرهای سنتی 
2-8 – جدول تعداد آموزش دیدگان در دوره‌های آموزشی تخصصی (ویژه شاغلان صنایع دستی)
2-8 – نمودار تعداد شاغلان آموزش دیده صنایع دستی
2-9 – جدول تعداد آموزش دیدگان در دوره های آموزش عمومی
2-9 – نمودار تعداد آموزش دیدگان در دوره های آموزش عمومی
2-10 – جدول تعداد اساتید فعال در دوره های آموزش کوتاه مدت صنایع دستی
2-10 – نمودار اساتید فعال در دوره های آموزش کوتاه مدت صنایع دستی
2-11 – نمودار تعداد اخذ نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی
2-11 – جدول تعداد مراکز آموزشی فعال در زمینه برگزاری دوره های کوتاه مدت صنایع دستی (آموزش عمومی)
2-12 – نمودار نشان بین المللی مرغوبیت صنایع دستی (مهر اصالت)
2-12 – جدول هم اندیشی های معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی در سال 1395
3- گردشگری
مقدمه
مفاهیم و تعاریف حوزه گردشگری
3 – جداول و نمودارهای حوزه گردشگری
3-1 – جدول تعدادگردشگران خارجی وارد شده به کشور برحسب مرزهای ورودی
3-1 – نمودارتعداد گردشگران خارجی واردشده به کشور
3-1 – نمودار تعداد گردشگران ورودی به کشور به تفکیک مرز ورودی
3-2 – جدول تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور به تفکیک جنسیت
3-2 – نمودار تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور به تفکیک جنسیت
3-3 – جدول تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور به تفکیک ماه
3-4 – جدول تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور به تفکیک نوع ویزا
3-5 – جدول تعداد گردشگران ورودی به ایران به تفکیک کشور مبدأ
3-6 – جدول تعداد گردشگران ورودی به کشور به تفکیک نام مرز ورودی- 1395
3-7 – جدول تعداد گردشگران خروجی از کشور به تفکیک جنسیت

3-7 – نمودار تعداد گردشگران خروجی از کشور به تفکیک جنسیت 1394
3-7 – نمودار تعداد گردشگران خروجی از کشور به تفکیک جنسیت 1395
3-8 – جدول تعداد گردشگران خروجی از کشور به تفکیک مرز (هوایی، زمینی، دریایی)
3-8 – جدول تعداد گردشگران خروجی از کشوربه تفکیک ماه خروج
3-8 – نمودار تعداد گردشگران خروجی از کشور
3-9 – جدول تعداد اماکن اقامتی کشور به تفکیک استان و نوع واحد در سال 1394
3-10 – جدول تعداد اماکن اقامتی کشور به تفکیک استان و نوع واحد در سال 1395
3-11 – جدول تعداد و ظرفیت اقامتگاه های درجه بندی شده کشور
3-11 – نمودار تعداد اقامتگاه های کشور به تفکیک ستاره و درجه
3-12 – جدول تعداد دفاتر خدمات مسافرتی کل کشور
3-13 – جدول تعداد و ظرفیت اقامتگاه های بومگردی
3-14 – جدول تعداد واحدهای پذیرایی
3-15 – جدول تعداد سفره خانه های سنتی
3-16 – جدول تعداد راهنمایان گشت مسافرتی (تور مسافرتی)
3-17 – جدول تشکل های غیردولتی فعال در هر یک از حوزه های مرتبط با گردشگری
3-18 – جدول تعداد شرکت های مجری طرح تطبیق استانداردهای کیفیت خدمات تاسیسات گردشگری
3-19 – جدول تعداد هتل های استانداردسازی شده
3-19 – نمودار تعداد هتل های استانداردسازی شده
3-20 – جدول تعداد افراد فارغ التحصیل دوره های کوتاه مدت در رشته های گردشگری
3-21 – جدول تعداد افراد شرکت کننده در آزمون جامع هماهنگ سالانه
3-21 – نمودار تعداد افراد شرکت کننده در آزمون جامع
3-22 – جدول تغییرات حاصل شده در ساعات درسی-1393
3-23 – جدول تغییرات حاصل شده در ساعات درسی-1395
3-24 – جدول تعداد گواهی نامه های صادر شده برای فارغ التحصیلان دوره های کوتاه مدت گردشگری
3-24 – نمودار تعداد گواهی نامه های صادر شده برای فارغ التحصیلان دوره های کوتاه مدت گردشگری
3-25 – جدول تعداد اساتید فعال در دوره های آموزشی کوتاه مدت گردشگری
3-25 – نمودارتعداد اساتید فعال دوره های آموزشی کوتاه مدت گردشگری
3-26 – جدول تعداد آموزشگاه های فعال در زمینه برگزاری دوره های کوتاه مدت گردشگری
3-26 – نمودار تعداد آموزشگاه های فعال در زمینه برگزاری دوره های کوتاه مدت گردشگری
4 – سرمایه گذاری
4-1 -جدول تسهیلات و منابع
4-1 -نمودار تعداد پروژه های معرفی شده به بانک جهت اخذ تسهیلات
امور مجامع و تشکل های مردم نهاد 
4-2 -جدول تعداد سازمان ها و تشکل های مردم نهاد
مناطق نمونه و زیرساخت های گردشگری 
4-3 -جدول میزان پیشرفت پروژه ها
4-4 -جدول تعداد و میزان اعتبارات تخصیص یافته به زیرساخت ها و مناطق نمونه

5 – امور مجلس، حقوقی و استان ها
5-1 – جدول جرائم علیه آثار غیرمنقول فرهنگی- تاریخی
5-1 – نمودار تعداد حفاری غیرمجاز
5-1 – نمودار تعداد تجاوز به حریم
5-2 – جدول وضعیت پرونده های حقوقی
5-2 -نمودار تعداد جرائم علیه آثار غیرمنقول
5-2 -نمودار تعداد جرائم علیه آثار منقول
5-3 -جدول تعداد جرائم علیه آثار منقول فرهنگی-تاریخی
5-3 -نمودار تعداد خرید و فروش غیرمجاز
5-3 -نمودار تعداد قاچاق اموال تاریخی- فرهنگی
5-4 -جدول تعداد مکاتبات و جلسات اداره کل امورمجلس در سال 1395
6 – توسعه مدیریت 
تعاریف و مفاهیم
توسعه منابع انسانی و رفاه 
6-1 – جدول تعداد پرسنل سازمان
6-1- نمودار تعداد پرسنل سازمان
6-2 – جدول تعداد پرسنل که در پایان سال به افتخار بازنشستگی نائل شده اند
پشتیبانی 
6-3 -جدول تدارکات و کارپردازی
6-4 – ترابری جدول
6-5 – جدول عاملیت ذی حسابی
6-5 – نمودار سندهای تکمیل شده در بخش جاری و اموالی
6-6 – جدول خدمات عمومی
6-7 – جدول امور فنی و پیمان
6-8 – جدول جمعداری اموال
برنامه ریزی و بودجه 
6-9 – جدول عملکرد متغیرهای کلیدی حوزه میراث فرهنگی
6-10 – جدول عملکرد متغیرهای کلیدی حوزه صنایع دستی
6-11 – جدول عملکرد متغیرهای کلیدی حوزه گردشگری
6-12 – جدول عملکرد متغیرهای کلیدی حوزه سرمایه گذاری
6-13 – جدول اعتبارات هزینه‌ای
مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری 
6-14 – جدول احصا و اولویت بندی خدمات قابل ارائه از طریق الکترونیکی
6-14- نمودار احصا و اولویت بندی خدمات قابل ارائه از طریق الکترونیکی
6-15 – جدول تعداد فرآیندها به تفکیک احصا، تدوین و تأیید شده
امورمالی 
6-16 – جدول قراردادهای منعقده سال 1395 از محل اعتبارات هزینه ای

6-17 – جدول قراردادهای منعقده سال 1395از محل اعتبارات دارایی های سرمایه ای
7 – حوزه ریاست 
مقدمه
تعاریف و مفاهیم
امور بین الملل 
7-1 – جدول فعالیت های اداره کل امور بین الملل به تفکیک نوع و سال
7-1 -نمودار فعالیت های اداره کل امور بین الملل به تفکیک نوع و سال
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی 
7-2 – جدول نظارت بر امور نمایشگاه ها در سال 1393
7-3 – جدول نظارت بر امور نمایشگاه ها طی سال های 1394- 1395
7-4 – جدول بخش فرهنگی
7-5 – جدول تولیدات فرهنگی در سال 1393
7-6 – جدول واحد انتشارات
7-7 – جدول افکارسنجی و اطلاع رسانی در سال 1393
7-8 – جدول افکارسنجی و اطالاع رسانی طی سال 1394-1395
7-9 – جدول روابط عمومی طی سال 1393
7-10 – جدول روابط عمومی طی سال های 1394-1395
7-11 – جدول تولیدات فرهنگی، انتشارات و نظارت بر امور نمایشگاه ها به تفکیک موضوع
صندوق احیا 
7-12 – جدول فعالیت های مرتبط با واگذاری اماکن قابل احیا در اختیار موسسه صندوق احیا سال 1393
7-13 – جدول طرح حمایت ازمالکان اماکن 1393
7-14 – جدول مصادیق ترویج احیا در سال 1393
7-15 – جدول تبلیغات و بازاریابی، تولیدات فرهنگی و اطلاع رسانی
مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخ گویی به شکایات 
7-16 – جدول طراحی و تدوین جداول و فرم های شاخص های تخصصی ارزیابی دستگاه
7-17 – جدول طراحی و تدوین جداول و فرم های شاخص های تخصصی ارزیابی مدیران و کارکنان
7-18 – جدول طراحی و تدوین چک لیست های ارزیابی و بازرسی تخصصی
7-19- جدول احصا و تدوین گزارشات ارزیابی و مدیریت عملکرد
7-20-  جدول بازبینی و تدوین شاخص های ارزیابی
7-21 – جدول الکترونیکی نمودن فرآیندهای انجام کار و استفاده از نرم افزارهای تخصصی
7-22 – جدول کمیته مدیریت عملکرد
7-23 – جدول کمیته صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری
7-23 – نمودار تعداد جلسات برگزارشده کمیته صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری
7-24 – جدول بازرسی
7-25 – جدول مکاتبات بازرسی
7-25 – نمودار تعداد مکاتبات بازرسی
7-26 – جدول تعداد بازرسی انجام شده

7-27 – جدول پاسخگویی به شکایات
7-27 – نمودار تعداد شکایات واصله
7-28 – جدول تعداد جلسات برگزارشده بر حسب موضوع جلسه
7-28 – نمودار تعداد جلسات برگزارشده بر حسب موضوع جلسه
7-29 – جدول تعداد گزارش های واصله از طریق مرکز ارتباطات مردمی دولت در بستر سامد
7-29 – نمودار تعداد گزارش های واصله از طریق مرکز ارتباطات مردمی دولت در بستر سامد
حراست
7-30 – جدول تعداد کارت های شناسایی صادر شده به تفکیک واحدهای مختلف
7-30 – نمودارتعداد کارت های شناسایی صادر شده به تفکیک واحدهای مختلف
7-31 – جدول تعداد دوره های آموزشی برگزارشده برای مدیران و متصدیان مشاغل حساس
7-31 – نمودارتعداد دوره های آموزشی برگزارشده برای مدیران و متصدیان مشاغل حساس
کانون جهانگردی و اتومبیل رانی 
7-32 – جدول اعطای مجوز برگزاری مسابقه اتومبیل رانی
7-32 – نمودار انجام سرویس های امداد خودرو
8 – پژوهشگاه
8-1 – جدول اقلام آماری پژوهشگاه
8-1 – نمودار تعداد کاوش های انجام شده و آثار تولید شده در هنرهای سنتی
8-1 – نمودار تعداد کتب منتشر شده و مقالات علمی پژوهشی چاپ شده

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت فایل آمار

فهرست مطالب

دپارتمان صنایع و تجارت جامو و کشمیر

این کتابچه در 2017 به‌منظور جلب‌نظر سرمایه‌گذاران، نشان دادن نقاط قوت اقتصاد جامو وکشمیر و اقدامات حکومت برای پیشرفت تجاری این ایالت تألیف شد. مؤلف...

سالنــــامه آمــــاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ســــالنامه آمــــاری ســال 1399 وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع‌دســتی، حــاوی مجموعــه‌ای از آخریــن اطلاعـات آمـاری موجـود در حوزه‌هـا...

صنایع دستی و نساجی هند

مجله Yojana این گزارش را در آوریل 2019 چاپ کرد. این گزارش با توضیحی دقیق دربارهٔ واژهٔ صنایع دستی و معنای درست آن شروع می‌شود و پس از آن، اهمیت صنا...

صنایع دستی لائوس و کامبوج

این گزارش را بنیاد آسیا-اروپا ( ASEF) در می 2019 منتشر کرد. مؤلف این گزارش، ماگالی ان برتون، دانش وسیعی از صنعت نساجی جنوب شرق آسیا دارد. در این گز...