سالنــــامه آمــــاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

سالنــــامه آمــــاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

سالنــــامه آمــــاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ســــالنامه آمــــاری ســال 1399 وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع‌دســتی، حــاوی مجموعــه‌ای از آخریــن اطلاعـات آمـاری موجـود در حوزه‌هـای فعالیـت وزارت‌خانـه اسـت کـه بـه منظـور رفـع نیازهـای آمـاری همـکاران، تصمیم‌گیـران، دســتگاه‌های اجرایــی، برنامه‌ریــزان، پژوهشــگران، دانشــجویان...

سالنــــامه آمــــاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ســــالنامه آمــــاری ســال 1399 وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع‌دســتی، حــاوی مجموعــه‌ای از آخریــن اطلاعـات آمـاری موجـود در حوزه‌هـای فعالیـت وزارت‌خانـه اسـت کـه بـه منظـور رفـع نیازهـای آمـاری همـکاران، تصمیم‌گیـران، دســتگاه‌های اجرایــی، برنامه‌ریــزان، پژوهشــگران، دانشــجویان،
فعــالان بخــش خصوصــی (ســرمایه‌گذاران، هتل‌داران، دفاتــر خدمــات مســافرتی، راهنمایــان گشــت (تــور)، تولیدکننــدگان و هنرمنـدان صنایع‌دسـتی، دارنـدگان پروانـه تولیـد کارگاهـی و…) از ســال 1394 تهیــه و منتشــر می‌شــود.
گـروه آمـار وزارتخانـه، بـه منظـور ارائـه بهنـگام اطلاعـات آماری مهــم و اساســی بــرای رفــع نیازهــای آمــاری برنامه‌ریــزان، اســتفاده‌کنندگان و بــه حداقــل رســاندن مراجعــات آنــان، اقــدام بــه تهیــه، تدویــن و انتشــار ســالنامه آمــاری وزارت‌خانــه و ارائــه لینک‌هــای اقامتگاه‌هــا، دفاتــر خدمــات مســافرتی، جاذبه‌هــا، واحدهـای پذیرایـی بین‌راهـی، روی پرتـال وزارتخانـه بـه آدرس: WWW.MCTH.IR کــرده اســت.
ســالنامه آمــاری 1399 وزارتخانــه در یــک مجلــد فارســی و همچنیــن بــه صــورت لــوح فشــرده تهیــه شــده اســت تــا در اختیــار متقاضیــان قــرار گیــرد.
در خاتمـه، بـه کاربـران گرامـی سـالنامه توصیـه می‌شـود، بـرای بهره‌گیــری از اطلاعــات موجــود در هــر فصــل، مقدمــه آن را بـه دقـت مـورد مطالعـه قـرار دهنـد تـا از نـکات مهمـی کـه در آمارهــای آن فصــل ضــروری اســت، ماننــد تعاریــف و مفاهیــم بـه کار رفتـه در تهیـه آمارهـا، پوشـش موضوعـی اقـام آمـاری،
آگاهـی حاصـل نماینـد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه
تعاریف و مفاهیم حوزه میراث فرهنگی
موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی
جدول تعداد موزه‌‌های افتتاح شده درکشور
نمودارتعداد موزه‌های افتتاح شده در کشور
نمودار تعداد موزه‌های افتتاح شده در کشور به تفکیک نوع موزه
جدول موزه‌های فعال کشور
نمودار موزه‌های فعال کشور
جدول ساماندهی و مرمت اشیای موزه‌ها
نمودار تعداد اشیای مرمت شده
نمودار ساماندهی، ورود اشیا به نرم‌افزار جام و مرمت اشیا
جدول تعداد بازدیدکنندگان از موزه‌های وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
نمودارتعداد بازدیدکنندگان از موزه‌های وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
جدول مشخصات بیست موزۀ دارای بیشترین بازدیدکننده در کشور 1399
جدول مشخصات بیست بنای تاریخی دارای بیشترین بازدیدکننده در کشور 1399
جدول میزان فروش بلیط در موزه‌ها و آثار تاریخی-فرهنگی وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
نمودار میزان فروش بلیط در موزه‌ها و آثار تاریخی-فرهنگی وابسته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی
حرائم آثار ثبتی
جدول حرائم مصوب آثار در سطح ملی به تفکیک استان
میراث طبیعی
جدول میراث طبیعی ثبت شده در فهرست آثار ملی به تفکیک استان و سال ثبت
نمودارتعداد میراث طبیعی ثبت شده در فهرست آثار ملی
آثار منقول فرهنگی-تاریخی
جدول آثار منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران به تفکیک استان
آثار غیرمنقول فرهنگی-تاریخی
جدول ثبت آثار غیرمنقول در فهرست آثار ملی ایران
میراث ناملموس
جدول تعداد میراث ناملموس ثبت شده در فهرست آثار ملی
جدول تعداد میراث ناملموس ثبت شده در فهرست آثار ملی
نمودار تعداد میراث ناملموس ثبت شده در فهرست آثار ملی
میراث جهانی
جدول آثار فرهنگی-تاریخی و طبیعی ثبت شده در فهرست آثار جهانی
نمودار آثار تاریخی- فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار جهانی
جدول تعداد میراث ناملموس ثبت شده در سطح جهانی
نمودار تعداد میراث ناملموس ثبت شده در سطح جهانی
حفظ و احیاء بناها، بافتها و محوطه های تاریخی
جدول تعداد آثار غیرمنقول فرهنگی-تاریخی بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی
امور پایگاه‌ها
پایگاه‌های میراث ملی و جهانی
جدول فهرست پایگاه‌های میراث جهانی در سال
جدول تعداد پایگاه‌های میراث فرهنگی (ملی) به تفکیک استان و سال تاسیس

جدول پایگاه‌های میراث فرهنگی ملی ایجاد شده در سال 1399

فصل دوم؛ گردشگری

مقدمه
تعاریف و مفاهیم حوزه گردشگری
جدول تعداد گردشگران ورودی به کشور برحسب مرزهای ورودی
نمودارتعداد گردشگران ورودی به کشور طی سال های 1398،1397،1396،1395،1390،1399
نمودار تعداد گردشگران ورودی به کشور به تفکیک مرز ورودی
جدول تعداد گردشگران ورودی به کشور به تفکیک جنسیت
نمودار تعداد گردشگران ورودی به کشور به تفکیک جنسیت
جدول تعداد گردشگران ورودی به کشور به تفکیک ماه
جدول تعداد گردشگران ورودی به کشور به تفکیک نوع روادید
جدول تعداد گردشگران و مسافران ورودی به ایران به تفکیک بیست کشور مبدأ اول
جدول تعداد گردشگران ورودی به کشور از طریق مرز هوایی به تفکیک نام مرز ورودی
جدول تعداد گردشگران ورودی به کشور از طریق مرز زمینی به تفکیک نام مرز ورودی
جدول تعداد گردشگران ورودی به کشور از طریق مرز دریایی به تفکیک نام مرز ورودی
جدول تعداد گردشگران خروجی از کشور به تفکیک جنسیت
نمودار تعداد گردشگران خروجی از کشور به تفکیک جنسیت
جدول تعداد گردشگران خروجی از کشور به تفکیک مرز (هوایی، زمینی، دریایی)
نمودار تعداد گردشگران خروجی از کشوربه تفکیک مرز (هوایی، زمینی، دریایی)
جدول تعداد گردشگران خروجی از کشوربه تفکیک ماه خروج
نمودار تعداد گردشگران خروجی از کشوربه تفکیک سال
جدول درآمد ارزی حاصل از گردشگران ورودی به کشور
جدول تعداد اماکن اقامتی کشور به تفکیک استان و نوع واحد
جدول تعداد و ظرفیت اماکن اقامتی کل کشور
جدول تعداد و ظرفیت هتل‌های (مهمانخانه‌های) کشور
جدول تعداد و ظرفیت هتل(مهمانخانه) به تفکیک درجه (ستاره) بدون هتل‌های مناطق آزاد
جدول تعداد و ظرفیت هتل(مهمانخانه) به تفکیک درجه (ستاره) به انضمام هتل‌های مناطق آزاد
جدول تعداد و ظرفیت هتل آپارتمان‌های کشور
جدول تعداد و ظرفیت مهمان‌پذیرهای کشور
جدول تعداد و ظرفیت متل‌های کشور
جدول تعداد و ظرفیت بومگردی کشور
جدول تعداد و ظرفیت پانسیون‌های گردشگری کشور
جدول تعداد و ظرفیت مجتمع‌های گردشگری کشور
جدول تعداد و ظرفیت خانه مسافرهای کشور
جدول تعداد و ظرفیت اقامتگاه‌های سنتی کشور
جدول تعداد واحدهای پذیرایی بین راهی، مراکز سرگرمی-تفریحی و تاسیسات گردشگری کشور
جدول تعداد دفاتر خدمات مسافرتی کل کشور-بند ب
جدول صدور مجوز بند ب دفاتر خدمات مسافرتی
جدول تعداد راهنمایان گشت مسافرتی (تور مسافرتی)
جدول تعداد شرکت‌های مجری طرح تطبیق استانداردهای کیفیت خدمات تاسیسات گردشگری
جدول تعداد کل تاسیسات گردشگری استانداردسازی شده (گواهی کیفیت)
جدول تعداد هتل‌های استانداردسازی شده (گواهی کیفیت)
نمودار تعداد هتل‌های استانداردسازی شده به تفکیک ستاره (گواهی کیفیت)
جدول تعداد افراد فارغ‌التحصیل دوره‌های کوتاه‌مدت در رشته‌های مختلف گردشگری
جدول تعداد افراد شرکت‌کننده در آزمون جامع هماهنگ سالانه جهت دریافت مجوز فعالیت حرفه‌ای گردشگری
جدول تغییرات حاصل‌شده در ساعات درسی و سرفصل‌های دوره‌ای کوتاه‌مدت گردشگری
جدول تعداد گواهی‌نامه‌های صادرشده برای فارغ‌التحصیلان دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری
نمودار تعداد گواهی‌نامه‌های صادرشده برای فارغ‌التحصیلان دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری
جدول تعداد اساتید فعال در دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت گردشگری

نمودار تعداد اساتید فعال در دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت گردشگری
جدول تعداد صدور مجوزهای تدریس دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت گردشگری
جدول تعداد آموزشگاه‌های فعال در زمینه برگزاری دوره‌های کوتاه مدت گردشگری
نمودار تعداد آموزشگاه‌های فعال در زمینه برگزاری دوره‌های کوتاه مدت گردشگری
سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری
جدول میزان پیشرفت پروژه‌ها
جدول تعداد و میزان اعتبارات تخصیص یافته به زیرساخت‌ها و مناطق نمونه
جدول شاخص سرمایه گذاری
بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی
تبلیغات و اطلاع رسانی
جدول گشت‌های (تورهای) آشناسازی
تبلیغات در داخل و خارج از کشور
جدول توزیع اقلام تبلیغاتی در داخل و خارج از کشور
جدول حضور سازمان‌های تخصصی در نشست‌ها و برگزاری رویدادها
فصل سوم؛ صنایع‌دستی
مقدمه
تعاریف و مفاهیم حوزه صنایع‌دستی
جدول مقایسه‌ای صدور و تمدید پروانه تولید انفرادی
جدول مقایسه‌ای صدور و تمدید پروانه تولید کارگاهی
نمودار مقایسه‌ای صدور و تمدید پروانه تولید انفرادی
نمودار مقایسه‌ای صدور و تمدید پروانه تولید کارگاهی جدول میزان
جدول میزان اشتغال ایجاد شده حاصل از صدور مجوز (پروانه تولید انفرادی، کارگاهی) صنایع دستی در سطح استان‌ها
جدول صدور و تمدید مجوزهای تولیدی صادره معاونت صنایع دستی
جدول تعداد گواهی کیفیت کارگاهی صنایع دستی صادر شده
تسهیلات از محل مجوزهای مشاغل خانگی
جدول گزارش مشاغل خانگی
نمایشگاه‌های صنایع دستی
جدول عملکرد نمایشگاه‌های داخلی صنایع دستی در سال 1399
نمودار برگزاری نمایشگاه بین المللی و سراسری در داخل کشور
برگزاری بازارچه های موقت عرضه و فروش محصولات صنایع دستی در سراسر کشور
نمودار برگزاری بازارچه های موقت عرضه و فروش محصولات صنایع دستی در سراسر کشور
جدول حضور و مشارکت در نمایشگاه‌ها و رویدادهای خارجی در سال 1390
جدول حضور و مشارکت در نمایشگاه‌ها و رویدادهای خارجی در سال 1395
جدول حضور و مشارکت در نمایشگاه‌ها و رویدادهای خارجی در سال 1396
جدول حضور و مشارکت در نمایشگاه‌ها و رویدادهای خارجی در سال 1397
جدول حضور و مشارکت در نمایشگاه‌ها و رویدادهای خارجی در سال 1398
نمودار تعداد هنرمندان اعزام شده جهت حضور در نمایشگاه های خارجی
صادرات صنایع‌دستی
جدول صادرات صنایع دستی
نمودار مقایسه ای صادرات صنایع دستی
پنج کشور اول مقصد صادرات صنایع دستی
آموزش صنایع دستی و هنرهای سنتی
جدول تعداد آموزش‌دیدگان در دوره‌های آموزش تخصصی
نمودار تعداد شاغلان آموزش‌دیده صنایع‌‌دستی
نمودارتعداد آموزش‌دیدگان در دوره‌های آموزش عمومی
جدول تعداد اساتید فعال در دوره‌های آموزش کوتاه مدت صنایع‌دستی
نمودار اساتید فعال در دوره‌های آموزش کوتاه مدت صنایع‌دستی
جدول حضور و مشارکت در نمایشگاه‌ها و رویدادهای خارجی در سا ل 1397
جدول تعداد اخذ نشان ملی مرغوبیت صنایع‌دستی

جدول ثبت نشان فاخر
جدول نشان بین‌المللی مرغوبیت صنایع‌دستی شورای جهانی آسیا و اقیانوسیه (مهر اصالت)
نمودار نشان بین‌المللی مرغوبیت صنایع‌دستی شورای جهانی آسیا و اقیانوسیه (مهر اصالت)
جدول نشست های منطق‌های بسته بندی محصولات صنایع دستی در سال 1398
جدول نشانه های ملی جغرافیایی به تفکیک سال
برگزاری جشنوارۀ فجر صنایع دستی و هنرهای سنتی
ثبت شهرها و روستاهای ملی صنایع دستی
ثبت شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی
احیاء و باز زنده‌سازی رشته‌های صنایع دستی از یاد رفته یا در حال فراموشی
شهرها و روستاهای ملی صنایع دستی
شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی جمهوری اسلامی ایران 1398( 2019 )

فصل چهارم؛ امور مجلس، حقوقی و استان‌ها

امور مجلس 1399
عملکرد اداره کل امور مجلس
حقوقی
جدول وضعیت پرونده های حقوقی
نمودار تعداد جرایم علیه آثار غیرمنقول
نمودار تعداد جرایم علیه آثار منقول
جدول تعداد جرائم علیه آثار منقول فرهنگی- تاریخی
نمودار تعداد خرید و فروش غیرمجاز آثار منقول تاریخی- فرهنگی
نمودار تعداد سرقت آثار منقول فرهنگی-تاریخی

فصل پنجم؛ توسعه مدیریت و منابع

تعاریف و مفاهیم حوزه توسعه مدیریت
توسعه منابع انسانی و رفاه
جدول تعداد پرسنل ستاد سازمان / وزارتخانه-ستاد
جدول تعداد پرسنل ستاد سازمان / وزارتخانه-ستاد
جدول تعداد پرسنل وزارتخانه-صف
جدول تعداد پرسنل که در پایان سال به افتخار بازنشستگی نائل شده‌اند
تشکیلات و تحول اداری
جدول تکمیل شناسنامه مجوزهای صادره وزارتخانه اعم از صدور، تمدید، اصلاح و لغو در درگاه ملی مجوزهای کشور
جدول تکمیل اطلاعات مربوط به شناسنامه خدمت و زیرخدمت در سامانه مدیریت خدمات دستگاه‌های اجرایی کشور
پشتیبانی
جدول تدارکات و کارپردازی
جدول ترابری
جدول خدمات عمومی
جدول نظارت بر امور فنی و قراردادها
جدول جمع‌داری اموال
برنامه‌ریزی و بودجه
جدول اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی
تسهیلات و کارآفرینی
جدول پروژه های واگذار شده استانی در کارگروه ملی ماده (27)
جدول تسهیلات و کارآفرینی
نمودارتعداد پروژه های معرفی شده به بانک جهت اخذ تسهیلات

فصل ششم؛ حوزه وزارت

مقدمه
تعاریف و مفاهیم حوزه ریاست

بین‌الملل
جدول اقدامات دوجانبه تخصصی اداره کل امور بین‌الملل به تفکیک نوع و سال
جدول فعالیت های عمومی اداره کل امور بین‌الملل به تفکیک نوع و سال
روابط عمومی و اطلاع‌رسانی
جدول سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، ارتباط با رسانه افکارسنجی و اطلاع رسانی، اقدامات مناسبتی
جداول خبرگزاری میراث آریا، پرتال فارسی وزارتخانه، نسخه انگلیسی پرتال وزارتخانه، تولیدات فرهنگی
جدول راه اندازی و توسعه شبکه‌های مجازی
جدول راه اندازی صفحات مجازی ستادی در پایان هر سال
جدول نشانی و تعداد دنبال کنندگان اکانت های ملی در پایان هر سال
جدول مجموع کل محتواهای بارگزاری شده در صفحات ملی و استانی
جدول برگزاری وبینارهای آموزشی مجازی
جدول پوشش زنده برنامه های شاخص وزارت در اینستاگرام
جدول برگزاری مسابقات مجازی
جدول برگزاری رویدادهای گرامی‌داشت مفاخر ایران
مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات
جدول طراحی و تدوین جداول و فرم‌های شاخص‌های تخصصی ارزیابی دستگاه
جدول طراحی و تدوین جداول و فرم‌های شاخص‌های تخصصی ارزیابی مدیران و کارکنان
جدول احصاء و تدوین گزارشات ارزیابی و مدیریت عملکرد
جدول بازبینی و تدوین شاخص‌های ارزیابی
جدول الکترونیکی نمودن فرآیندهای انجام کار و استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی
جدول کمیته مدیریت عملکرد
جدول کمیته صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری
جدول بازرسی
جدول مکاتبات بازرسی
جدول تعداد بازرسی انجام شده
جدول پاسخگویی به شکایات
جدول تعداد جلسات برگزارشده بر حسب موضوع جلسه
جدول تعداد گزارش‌های واصله از طریق مرکز ارتباطات مردمی دولت در بستر سامد
جدول دوره‌های آموزشی تخصصی برگزار شده در گروه بازرسی
حراست
جدول تعداد دوره‌های آموزشی برگزارشده برای مدیران و متصدیان مشاغل حساس
جهانگردی و اتومبیلرانی
جدول اعطای مجوز برگزاری مسابقه اتومبیلرانی
نمودار انجام سرویس‌های امداد خودرو
تعاونی حامیان میراث فرهنگی
جدول عملکرد شرکت تعاونی حامیان میراث فرهنگی در سال 1399
جدول نقدینگی پایان سال
جدول سود (زیان)
احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی
بناهای افتتاح شده در سال 1399
توسعه گردشگری ایران
جدول میانگین کلی ضریب اشغال واحدهای تابعه شرکت
نمودار میانگین کلی ضریب اشغال واحدهای تابعه شرکت
جدول وضعیت نیروی انسانی شرکت توسعه گردشگری
نمودار وضعیت نیروی انسانی شرکت توسعه گردشگری
جدول مراسم و همایش های برگزار شده توسط نهادهای مختلف در هتل الله تهران
جدول تعداد قراردادهای اقامتی شرکت توسعه گردشگری ایران
جدول دفاتر خدمات مسافرتی همکار شرکت توسعه گردشگری ایران
توسعه ایرانگردی و جهانگردی
جدول پروژه های مجتمع خدماتی بهداشتی بین راهی

جدول تعداد مجوزهای صادر شده خانه مسافر در هر استان
جدول 242 مرکز تجهیز شده به مکانیزم فروش بلیت الکترونیکی در 30 استان کشور
جدول تعداد متقاضیان شرکت در آزمون جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری در 30 استان کشور و منطقه آزاد کیش
تعداد محصولات و هنرمندان تأیید شده در نمایشگاه ملی مجازی حوزه صنایع دستی
متراژ سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه صنایع دستی سال 1398
متراژ چهاردهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری صنایع دستی سال 1399
نگاهی اجمالی به پنجمین جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی فجر
جدول تعداد مجریان فعال در حوزه مدیریت و ساماندهی خانه های مسافر در 17 استان کشور
سامانه های طراحی شده در حوزه های مختلف میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت فضای مجازی
جدول برنامه ها و اقدامات مرکز

فصل هفتم؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی

مقدمه
جدول اقلام آماری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری طی سال های 1393 تا 1399
فهرست طرح های پژوهشی سال 1399
جدول طرح های پژوهشی سال 1399
مطالعات باستانشناسی
نمودار تعداد مطالعات به تفکیک استان
نمودار تعداد مطالعات باستان شناسی به تفکیک نوع پژوهش
نقشه باستان شناسی
جدول فراوانی مدیریت و جانمایی آثار باستانی ایران در سال 1399
نمودار فراوانی مدیریت و جانمایی آثار باستانی ایران در سال 1399
نقشه فراوانی مدیریت و جانمایی آثار باستانی ایران در سال 1399
خدمات آزمایشگاهی ارائه شده داخل و خارج از پژوهشکده
جدول کل خدمات آزمایشگاهی ارائه شده
نمودار کل خدمات آزمایشگاهی ارائه شده بر اساس تعداد نمونه و آزمایش
خدمات آزمایشگاهی ارائه شده به خارج از پژوهشکده
نمودار خدمات آزمایشگاهی ارائه شده به خارج از پژوهشکده بر اساس تعداد نمونه و آزمایش
خدمات آزمایشگاهی ارائه شده به داخل پژوهشکده
نمودار خدمات آزمایشگاهی ارائه شده به داخل پژوهشکده بر اساس تعداد نمونه و آزمایش
آمار خدمات آزمایشگاهی ارائه شده به استان‌ها
نمودار خدمات آزمایشگاهی ارائه شده به استان‌ها بر اساس تعداد نمونه و آزمایش
تولیدات فرهنگی
جدول تولیدات فرهنگی
نمودار تولیدات فرهنگی
تفاهم‌نامه
تفاهم نامه‌های داخلی 1399
تفاهم نامه های بین المللی 1399
روابط عمومی
جدول فعالیت‌های روابط عمومی
نمودار تعداد عناوین خبر
کسب مقام ملی و بین المللی
اقدامات ویژه پژوهشگاه در برابر بیماری کرونا
همایش بین‌المللی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت فایل آمار

فهرست مطالب

دپارتمان صنایع و تجارت جامو و کشمیر

این کتابچه در 2017 به‌منظور جلب‌نظر سرمایه‌گذاران، نشان دادن نقاط قوت اقتصاد جامو وکشمیر و اقدامات حکومت برای پیشرفت تجاری این ایالت تألیف شد. مؤلف...

صنایع دستی و نساجی هند

مجله Yojana این گزارش را در آوریل 2019 چاپ کرد. این گزارش با توضیحی دقیق دربارهٔ واژهٔ صنایع دستی و معنای درست آن شروع می‌شود و پس از آن، اهمیت صنا...

صنایع دستی لائوس و کامبوج

این گزارش را بنیاد آسیا-اروپا ( ASEF) در می 2019 منتشر کرد. مؤلف این گزارش، ماگالی ان برتون، دانش وسیعی از صنعت نساجی جنوب شرق آسیا دارد. در این گز...
سالنامه آماری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سالنامه آماری 1395 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ســـالنامه آمـــاری سـال 1395سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایع‌دســتی و گردشــگری، حــاوی مجموعــه‌ای از آخریــن اطلاعـات آمـاری موجـود در حوزه‌هـای فع...