سالنامه آماری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سالنامه آماری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سالنامه آماری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سالنامه آماری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ســـالنامه آمـــاری سـال 1397سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایع‌دســتی و گردشــگری، حــاوی مجموعــه‌ای از آخریــن اطلاعـات آمـاری موجـود در حوزه‌هـای فعالیـت سـازمان اسـت کـه بـه منظـور رفـع نیازهـای آمـاری همـکاران، تصمیم‌گیـران، دســتگاه‌های اجرایــی، برنامه‌ریــزان، پژوهشــگران، دانشــجویان، فعــال...

سالنامه آماری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ســـالنامه آمـــاری سـال 1397سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایع‌دســتی و گردشــگری، حــاوی مجموعــه‌ای از آخریــن اطلاعـات آمـاری موجـود در حوزه‌هـای فعالیـت سـازمان اسـت کـه بـه منظـور رفـع نیازهـای آمـاری همـکاران، تصمیم‌گیـران، دســتگاه‌های اجرایــی، برنامه‌ریــزان، پژوهشــگران، دانشــجویان، فعــالان بخــش خصوصــی (ســرمایه‌گذاران، هتل‌داران، دفاتــر خدمـات مسـافرتی، راهنمایـان تـور، تولیدکننـدگان و هنرمنـدان صنایع‌دســتی، دارنــدگان پروانــه تولیــد کارگاهــی و…) از ســال 1394 تهیــه و منتشــر می‌شــود.
گـروه آمـار سـازمان، بـه منظـور ارائـه بهنـگام اطلاعـات آمـاری مهــم و اساســی بــرای رفــع نیازهــای آمــاری برنامه‌ریــزان، اســتفاده‌کنندگان و بــه حداقــل رســاندن مراجعــات آنــان، اقــدام بــه تهیــه، تدویــن و انتشــار ســالنامه آمــاری ســازمان و ارائــه لینک‌هــای اقامتگاه‌هــا، دفاتــر خدمــات مســافرتی، جاذبه‌هــا، واحدهــای پذیرایــی بین‌راهــی، روی پرتــال ســازمان بــه آدرس: IR.ICHTO.WWW کــرده اســت.
ســالنامه آمــاری 1397 ســازمان در یــک مجلــد فارســی و همچنیــن بــه صــورت لــوح فشــرده تهیــه شــده اســت تــا در اختیــار متقاضیــان قــرار گیــرد.
در خاتمـه، بـه کاربـران گرامـی سـالنامه توصیـه می‌شـود، بـرای بهره‌گیــری از اطلاعــات موجــود در هــر فصــل، مقدمــه آن را بـه دقـت مـورد مطالعـه قـرار دهنـد تـا از نـکات مهمـی کـه در آمارهــای آن فصــل ضــروری اســت، ماننــد تعاریــف و مفاهیــم بـه کار رفتـه در تهیـه آمارهـا، پوشـش موضوعـی اقـلام آمـاری، آگاهـی حاصـل نماینـد.

فهرست:

فصل یکم؛ میراث فرهنگی

مقدمه
تعاریف و مفاهیم حوزه میراث فرهنگی
موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی
جدول تعداد موزه‌های افتتاح شده درکشور
نمودارتعداد موزه‌های افتتاح شده در کشور
نمودار تعداد موزه‌های افتتاح شده در کشور به تفکیک نوع موزه
جدول تعداد بازدیدکنندگان از موزه‌های کشور
نمودار تعداد بازدیدکنندگان از موزه‌های کشور
جدول ساماندهی و مرمت اشیای موزه‌ها
نمودار تعداد اشیای مرمت شده
نمودار ساماندهی، ورود اشیا به نرم‌افزار جام و مرمت اشیا
جدول موزه‌های فعال کشور
نمودار تعداد موزه‌های فعال کشور
حرائم آثار ثبتی
جدول حرائم مصوب آثار در سطح ملی به تفکیک استان
نمودار حرائم مصوب آثار در سطح ملی
میراث طبیعی
جدول میراث طبیعی ثبت شده
نمودار تعداد میراث طبیعی ثبت شده در فهرست آثار ملی
میراث جهانی
جدول آثار تاریخی فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار جهانی طی سال‌های 1397-1390
جدول آثار تاریخی فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار جهانی
نمودار آثار تاریخی فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار جهانی
جدول تعداد میراث ناملموس ثبت شده در سطح جهانی
نمودار تعداد میراث ناملموس ثبت شده در سطح جهانی
آثار منقول فرهنگی- تاریخی
جدول آثار منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی
میراث ناملموس
جدول تعداد میراث ناملموس ثبت شده در فهرست آثار ملی
نمودار تعداد میراث ناملموس ثبت شده در فهرست آثار ملی
آثار غیرمنقول فرهنگی تاریخی
جدول ثبت آثار غیرمنقول
حفظ و احیاء بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی
جدول تعداد آثار غیرمنقول فرهنگی تاریخی بناها، بافت‌ها و محوطه های تاریخی
امور پایگاه‌ها
جدول فهرست پایگاه‌های میراث جهانی
جدول تعداد پایگاه‌های میراث فرهنگی (ملی) به تفکیک استان و سال تاسیس
جدول پایگاه‌های میراث فرهنگی ملی ایجاد شده در سال 1397
نمودار تعداد پایگاه‌های ایجاد شده در سال 1397
جدول پایگاه‌های میراث جهانی ایجاد شده در سال 1397
نمودار تعداد طرح‌های مطالعاتی، حفاظتی، مرمتی

فصل دوم؛ صنایع‌دستی

مقدمه
تعاریف و مفاهیم حوزه صنایع‌دستی
جدول مقایسه‌ای صدور و تمدید پروانه تولید انفرادی
جدول مقایسه‌ای صدور و تمدید پروانه تولید کارگاهی
نمودار مقایسه‌ای صدور و تمدید پروانه تولید انفرادی
نمودار مقایسه‌ای صدور و تمدید پروانه تولید کارگاهی
جدول میزان اشتغال جدید ایجاد شده از مجوزهای صادره صنایع‌دستی
جدول صدور و تمدید مجوزهای تولیدی صادره معاونت‌های صنایع‌دستی
جدول خلاصه گزارش پروژه درجه‌بندی کارگاه‌های صنایع‌دستی
جدول خلاصه گزارش پروژه گواهی کیفیت کارگاهی صادر شده
تسهیلات از محل مجوزهای مشاغل خانگی
جدول گزارش مشاغل خانگی
نمایشگاه‌های صنایع دستی
جدول عملکرد نمایشگاه‌های داخلی صنایع‌دستی
نمودار برگزاری نمایشگاه بین‌المللی و سراسری در داخل کشور
برگزاری بازارچه‌های موقت عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی در سراسر کشور
نمودار بازارچه‌های موقت عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی در سراسر کشور
جدول حضور و مشارکت در نمایشگاه‌ها و رویدادهای خارجی در سال 1390
جدول حضور و مشارکت در نمایشگاه‌ها و رویدادهای خارجی در سال 1395
جدول حضور و مشارکت در نمایشگاه‌ها و رویدادهای خارجی در سال 1396
جدول حضور و مشارکت در نمایشگاه‌ها و رویدادهای خارجی در سال 1397
نمودارتعداد هنرمندان اعزام شده جهت حضور در نمایشگاه‌های خارجی
صادرات صنایع‌دستی
جدول صادرات صنایع‌دستی
نمودار میزان صادرات صنایع‌دستی
آموزش صنایع‌دستی و هنرهای سنتی
جدول تعداد آموزش دیدگان در دوره‌های آموزش تخصصی
نمودار تعداد شاغلان آموزش دیده صنایع‌‌دستی
جدول تعداد آموزش دیدگان در دوره‌های آموزش عمومی
نمودار تعداد هنرمندان اعزام شده جهت حضور در نمایشگاه‌های خارجی
جدول تعداد اساتید فعال در دوره‌های آموزش کوتاه‌مدت صنایع‌دستی
نمودار اساتید فعال در دوره‌های آموزش کوتاه‌مدت صنایع‌دستی
جدول تعداد اخذ نشان ملی مرغوبیت صنایع‌دستی
جدول تعداد مراکز آموزشی فعال در زمینه برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت
جدول نشان بین‌المللی مرغوبیت صنایع‌دستی شورای جهانی آسیا و اقیانوسیه (مهر اصالت)
نمودار نشان بین‌المللی مرغوبیت صنایع‌دستی شورای جهانی آسیا و اقیانوسیه (مهر اصالت)
جدول نشست‌های منطقه‌ای بسته‌بندی محصولات صنایع‌دستی

فصل سوم؛ گردشگری

مقدمه
مفاهیم و تعاریف حوزه گردشگری
جدول تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور برحسب مرزهای ورودی
نمودار تعداد گردشگران خارجی واردشده به کشور
نمودار تعداد گردشگران ورودی به کشور به تفکیک مرز ورودی
جدول تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور به تفکیک جنسیت
نمودار تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور به تفکیک جنسیت
جدول تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور به تفکیک ماه
جدول تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور به تفکیک نوع روادید

جدول تعداد گردشگران ورودی به ایران به تفکیک کشور مبدأ
جدول تعداد گردشگران ورودی به کشور از طریق مرز هوایی به تفکیک نام مرز ورودی
جدول تعداد گردشگران ورودی به کشور از طریق مرز زمینی به تفکیک نام مرز ورودی
جدول تعداد گردشگران ورودی به کشور از طریق مرز دریایی به تفکیک نام مرز ورودی
جدول تعداد گردشگران خروجی از کشور به تفکیک جنسیت
نمودار تعداد گردشگران خروجی از کشور به تفکیک جنسیت
جدول تعداد گردشگران خروجی از کشور به تفکیک مرز (هوایی، زمینی، دریایی)
نمودار تعداد گردشگران خروجی از کشوربه تفکیک مرز
جدول تعداد گردشگران خروجی از کشور به تفکیک ماه خروج
نمودار تعداد گردشگران خروجی از کشوربه تفکیک سال
جدول تعداد اماکن اقامتی کشور به تفکیک استان و نوع واحد
جدول تعداد و ظرفیت هتل‌های کشور
جدول تعداد و ظرفیت هتل آپارتمان‌های کشور
جدول تعداد و ظرفیت مهمان‌پذیرهای کشور
جدول تعداد و ظرفیت متل‌های کشور
جدول تعداد و ظرفیت اقامتگاه‌های بومگردی
جدول تعداد واحدهای پذیرایی بین‌راهی
جدول تعداد سفره‌خانه‌های سنتی
جدول تعداد دفاتر خدمات مسافرتی کل کشور
جدول تعداد راهنمایان گشت مسافرتی (تور مسافرتی)
جدول صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتی
جدول تعداد شرکت‌های مجری طرح تطبیق استانداردهای کیفیت خدمات تاسیسات گردشگری
جدول تعداد کل تاسیسات گردشگری استانداردسازی شده
جدول تعداد هتل‌های استانداردسازی شده
نمودار تعداد هتل‌های استانداردسازی شده
جدول تعداد افراد فارغ‌التحصیل دوره‌های کوتاه‌مدت در رشته‌های گردشگری
جدول تعداد افراد شرکت‌کننده در آزمون جامع هماهنگ سالانه
نمودار تعداد افراد شرکت‌کننده در آزمون جامع
جدول تغییرات حاصل شده در ساعات درسی
جدول تعداد گواهی‌نامه‌های صادر شده برای فارغ‌التحصیلان دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری
نمودار تعداد گواهی‌نامه‌های صادر شده برای فارغ‌التحصیلان دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری
جدول تعداد اساتید فعال در دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت گردشگری
نمودارتعداد اساتید فعال دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت گردشگری
جدول تعداد صدور مجوزهای تدریس دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت گردشگری
جدول تعداد آموزشگاه‌های فعال در زمینه برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری
نمودار تعداد آموزشگاه‌های فعال در زمینه برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری
بازاریابی
جدول یادداشت تفاهم، همکاری‌های گردشگری، کمیته فنی
تبلیغات و اطلاع‌رسانی
جدول گشت‌های (تورهای) آشناسازی
تبلیغات در داخل و خارج از کشور
جدول توزیع اقلام تبلیغاتی در داخل و خارج از کشور
جدول حضور سازمان‌های تخصصی در نشست‌ها و برگزاری رویداده

فصل چهارم؛ سرمایه‌گذاری، امور حقوقی و مجلس

تسهیلات و منابع
جدول تسهیلات و منابع
نمودار تعداد پروژه‌های معرفی شده به بانک جهت اخذ تسهیلات
جدول میزان اشتغال پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده بر اساس حجم سرمایه‌گذاری
نمودار میزان اشتغال پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده بر اساس حجم سرمایه‌گذاری

امور مجامع و تشکل‌های مردم‌ نهاد
جدول تعداد سازمان‌ها و تشکل‌های مردم نهاد
جدول عملکرد کمی دفتر امور مجامع و تشکل‌های مردم نهاد
مناطق نمونه و زیرساخت‌های گردشگری
جدول میزان پیشرفت پروژه‌ها
جدول تعداد و میزان اعتبارات تخصیص یافته به زیرساخت‌ها و مناطق نمونه
جدول شاخص‌های سرمایه‌گذاری
امور مجلس
عملکرد اداره کل امور مجلس
حقوقی
جدول جرائم علیه آثار غیرمنقول فرهنگی- تاریخی
نمودار تعداد حفاری غیرمجاز
نمودار تعداد تجاوز به حریم
جدول وضعیت پرونده‌های حقوقی
نمودار تعداد جرائم علیه آثار غیرمنقول
نمودار تعداد جرائم علیه آثار منقول
جدول تعداد جرائم علیه آثار منقول فرهنگی-تاریخی
نمودار تعداد خرید و فروش غیرمجاز
نمودار تعداد سرقت آثار منقول فرهنگی-تاریخی

 

فصل پنجم؛ توسعه مدیریت

تعاریف و مفاهیم حوزه توسعه مدیریت
توسعه منابع انسانی و رفاه
جدول تعداد پرسنل سازمان
نمودار تعداد پرسنل سازمان
جدول تعداد پرسنل که در پایان سال به افتخار بازنشستگی نائل شدهاند
پشتیبانی
جدول تدارکات و کارپردازی
جدول ترابری
جدول عاملیت ذیحسابی
نمودار سندهای تکمیلشده در بخش جاری و اموالی
جدول خدمات عمومی
جدول امور فنی و پیمان
جدول جمعداری اموال
برنامهریزی و بودجه
جدول اعتبارات هزینهای
جدول عملکرد کارگروه ملی ماده )27 )به تفکیک استان
جدول پروژه های واگذارشده استانی در کارگروه ملی ماده )27 )
مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری
جدول احصا و اولویتبندی خدمات قابل ارائه از طریق الکترونیکی
نمودار احصا و اولویتبندی خدمات قابل ارائه از طریق الکترونیکی
جدول تعداد فرآیندها به تفکیک احصا، تدوین و تأییدشده
جدول پروژهها و سامانههای راهاندازی شده و طراحی مجدد
امورمالی
جدول قراردادهای منعقده از محل اعتبارات هزینهای
جدول قراردادهای منعقده از محل اعتبارات عمرانی

فصل ششم؛ حوزه ریاست

مقدمه
تعاریف و مفاهیم حوزه ریاست
امور بین‌المل
جدول اقدامات دوجانبه تخصصی اداره کل امور بین‌الملل به تفکیک نوع و سال
نمودار فعالیت‌های اداره کل امور بین‌الملل به تفکیک نوع و سال
نمودار آمار مکاتبات غیرمحرمانه دفتر امور بین‌الملل
نمودار ترکیب زمانی فعالیت‌های دفتر امور بین‌الملل
نمودارترکیب زمانی ریزفعالیت‌های مرتبط با امور دوجانبه
نمودار ترکیب زمانی ریز فعالیت‌های مرتبط با سازمان‌های تخصصی
ترکیب زمانی ریز فعالیت‌های مرتبط با فعالیت‌های عمومی
فهرست فعالیت‌های مرتبط با سازمان‌های تخصصی
فهرست فعالیت‌های مرتبط با روابط دوجانبه
فهرست فعالیت‌های عمومی
مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی
جدول نظارت بر امور نمایشگاه‌ها
جدول بخش فرهنگی
جداول تولیدات فرهنگی سال 95
جداول تولیدات فرهنگی سال 96 و 97
ارتباط با رسانه
جدول افکارسنجی و اطلاع‌رسانی
جدول اقدامات مناسبتی
جدول بانک اطلاعات
روابط عمومی
جدول عملکرد روابط عمومی
مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات
جدول طراحی و تدوین جداول و فرم‌های شاخص‌های تخصصی ارزیابی دستگاه
جدول اقدامات مناسبتی
جدول احصاء و تدوین گزارشات ارزیابی و مدیریت عملکرد
جدول بازبینی و تدوین شاخص‌های ارزیابی
جدول الکترونیکی نمودن فرآیندهای انجام کار و استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی
جدول کمیته مدیریت عملکرد
جدول کمیته صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری
نمودار تعداد جلسات برگزارشده کمیته صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری
جدول بازرسی
جدول مکاتبات بازرسی
نمودار تعداد مکاتبات بازرسی
جدول تعداد بازرسی انجام شده
جدول پاسخ‌گویی به شکایات
نمودار تعداد شکایات واصله
جدول تعداد جلسات برگزارشده بر حسب موضوع جلسه
نمودار تعداد جلسات برگزارشده بر حسب موضوع جلسه
جدول تعداد گزارش‌های واصله از طریق مرکز ارتباطات مردمی دولت در بستر سامد
نمودارتعداد گزارش‌های واصله از طریق مرکز ارتباطات مردمی دولت در بستر سامد
جدول دوره‌های آموزشی تخصصی برگزار شده در گروه پاسخ‌گویی به شکایات
حراست
جدول تعداد کارت‌های شناسایی صادر شده به تفکیک واحدهای مختلف
نمودارتعداد کارت‌های شناسایی صادر شده به تفکیک واحدهای مختلف
-7-23 جدول تعداد دوره‌های آموزشی برگزارشده برای مدیران و متصدیان مشاغل حساس
-7-23 نمودارتعداد دوره‌های آموزشی برگزارشده برای مدیران و متصدیان مشاغل حساس
کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی
جدول اعطای مجوز برگزاری مسابقه اتومبیل‌رانی
نمودار انجام سرویس‌های امداد خودرو

شرکت تعاونی حامیان میراث فرهنگی
جدول عملکرد شرکت تعاونی حامیان میراث فرهنگی
نمودار بازدهی حقوق صاحبان سهام
نمودار سوددهی شرکت
جدول نقدینگی پایان سال
صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی
جدول بناهای واگذار شده در سال 139
جدول میزان اشتغال پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده بر اساس حجم سرمایه‌گذاری
نمودار میزان اشتغال پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده بر اساس حجم سرمایه‌گذاری
جدول ارزیابی واحد سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری
شرکت توسعه گردشگری ایران
نمودار میانگین کلی ضریب اشغال واحدهای تابعه شرکت
جدول وضعیت نیروی انسانی شرکت توسعه گردشگری
نمودار میزان اشتغال پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده بر اساس حجم سرمایه‌گذاری
جدول مراسم و همایش‌های برگزار شده توسط نهادهای مختلف در هتل الله تهران
جدول تعداد قراردادهای اقامتی شرکت توسعه گردشگری ایران
جدول دفاتر خدمات مسافرتی همکار شرکت توسعه گردشگری ایران
شرکت مادر تخصصی توسعه ایران‌گردی و جهان‌گردی
جدول پروژه‌های مجتمع خدماتی بهداشتی بین راهی
جدول تعداد مجوزهای صادر شده خانه مسافر در هر استان
جدول فهرست کلیه مراکز متصل به سامانه فروش بلیت الکترونیکی

فصل هفتم؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی

جدول اقلام آماری پژوهشگاه
طرح‌های پژوهشی پژوهشگاه
نمودار تعداد طرح‌های موضوعی تاریخی فرهنگی انجام شده
مطالعات باستان‌شناسی
نمودار روند مطالعات باستان شناسی انجام شده به تفکیک
تولیدات فرهنگی
نمودار سهم تولیدات فرهنگی
تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت فایل آمار

فهرست مطالب

دپارتمان صنایع و تجارت جامو و کشمیر

این کتابچه در 2017 به‌منظور جلب‌نظر سرمایه‌گذاران، نشان دادن نقاط قوت اقتصاد جامو وکشمیر و اقدامات حکومت برای پیشرفت تجاری این ایالت تألیف شد. مؤلف...

سالنــــامه آمــــاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ســــالنامه آمــــاری ســال 1399 وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع‌دســتی، حــاوی مجموعــه‌ای از آخریــن اطلاعـات آمـاری موجـود در حوزه‌هـا...

صنایع دستی و نساجی هند

مجله Yojana این گزارش را در آوریل 2019 چاپ کرد. این گزارش با توضیحی دقیق دربارهٔ واژهٔ صنایع دستی و معنای درست آن شروع می‌شود و پس از آن، اهمیت صنا...

صنایع دستی لائوس و کامبوج

این گزارش را بنیاد آسیا-اروپا ( ASEF) در می 2019 منتشر کرد. مؤلف این گزارش، ماگالی ان برتون، دانش وسیعی از صنعت نساجی جنوب شرق آسیا دارد. در این گز...