سهم بسترهای مختلف پخش و دسترسی به موسیقی از درآمد این صنعت از سال‌ ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰