داده‌نما وضعیت کتاب در فضای مجازی

داده‌نما

داده‌نما وضعیت کتاب در فضای مجازی

سال انتشار :

داده‌نما وضعیت کتاب در فضای مجازی

داده‌نما وضعیت کتاب در فضای مجازی

گردآوری شده توسط

گردآوری شده توسط

نمافر

مطالعـه و کتابخوانـی از جملـه فعالیت‌هـای فرهنگـی مهمـی هسـتند کـه در زمینه‌هـای گوناگـون از جملـه افزایـش دانـش، تقویـت حافظـه، تنـوع دیدگاه‌هـا و نگرش‌هـا وحتـی سلامتی جسمی و روانـی، بسـیار مفیـد و موثـر هسـتند. بـا این‌حـال، وضعیت کتاب‌خوانی در کشـور مـا همواره مـورد توجه و بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. بـاتوجـه بـه اینکـه کتابخوانـی و مطالعـه در بسـتر فضـای مجـازی بـه عنـوان یـک عادت فرهنگی شـناخته شـده و دربسـیاری از کشـورها رونـق خوبـی دارد، بررسـی وضعیـت کتاب‌خوانـی و مطالعـه عمومـی بـر بسـتر فضـای مجـازی در ایـن نوشـته مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.

مسائل کتاب

مسائل کتاب

صنعت کتاب یکی از بخش‌های حیاتی فرهنگی و اجتماعی کشور ایران محسوب می‌شود که دارای قدمت بسیار زیادی است. این صنعت با گذشته طولانی و تجربه بی‌پایان خو...
نقشه وضعیت صنعت کتاب گزارشی از کلان صنعت کتاب در ایران و جهان

نقشه وضعیت کتاب

صنعت کتاب، از صنایع قدیمی و بنیادین است و توسعه در آن نه تنها  از نظر مالی دستاورد و منافع دارد بلکه اثر مستقیمی بر رشد نگرش و افزایش بلوغ فکری افر...