گزارش صنعت نوشت‌افزار (برمبنای پیمایش در نمایشگاه بین‌المللی ایران پنکس- 1402)

گزارش

گزارش صنعت نوشت‌افزار (برمبنای پیمایش در نمایشگاه بین‌المللی ایران پنکس- 1402)

سال انتشار :

گزارش صنعت نوشت‌افزار (برمبنای پیمایش در نمایشگاه بین‌المللی ایران پنکس- 1402)

گزارش صنعت نوشت‌افزار (برمبنای پیمایش در نمایشگاه بین‌المللی ایران پنکس- 1402)

گردآوری شده توسط

گردآوری شده توسط

نمافر

در گزارش صنعت نوشت‌افزار، برای نخستین بار دیدگاه شرکت‌های فعال نوشت‌افزار کشور پیرامون وضعیت صنعت، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در همین راستا تمامی جنبه‌های تولیدی صنعت نوشت‌افزار در پنج بخش تحول_چالش_چشم‌انداز، صادرات، مالکیت‌معنوی_خودباوری، فرهنگ و محتوا، مختصات سازمانی_روزآمدی از منظر تولیدکنندگان ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. این مهم از طریق انجام پیمایش با ابزار پرسشنامه و حضور تیم پرسشگر در نمایشگاه بین‌المللی نوشت‌افزار و تجهیزات اداری و مهندسی کشور (ایران پنکس) میسر شد.

لازم به ذکر است، تاکنون در پژوهش‌ها صرفا با استفاده از گزارش‌ها و ارقام ثبت شده به تحلیل وضعیت صنعت نوشت‌افزار در کشور پرداخته می‌شد که این شیوه گرچه مزیت‌هایی دارد اما به تنهایی نمی‌تواند نگاه روشنی از وضعیت موجود بدهد و برای آینده نیز راهگشا باشد. چرا که در چنین تحلیل‌هایی عمدتا نگاه تک‌خطی حاکم است و صرفا به متغیرهای عددی پرداخته می‌شود. تحلیل‌کنندگان نیز صرفا کارشناسان یا مسئولین ذی‌ربط هستند که به طور مستقیم با همه مراحل و جنبه‌های صنعت درگیر نیستند.

از آنجایی که تولیدکنندگان، خود بازیگران صنعت هستند، از زاویه‌ای متفاوت و نزدیک‌تر به واقعیت می‌توانند مسائل موجود در صنعت را ببینند، فرصت‌ها و محدودیت‌های بازار را بشناسند، چالش‌های پیش پای خود را نشان دهند و راهکارهایی نیز ارائه کنند.

در این گزارش متکی بر اهداف اصلی پروژه، در ابتدا پرسشنامه‌ای در دو بخش سؤالات اصلی و سؤالات زمینه‌ای ناظر بر وضعیت تولید صنعت نوشت‌افزار تهیه شد و براساس دانش و تجربیات تیم طراحی و با اتکاء به منابع موجود به مرحله طراحی درآمد. به طور کلی می توان گفت موضوعاتی چون صادرات، طراحی و محتوای محصول، مدیریت کسب و کار، نوآوری، چالش‌ها و چشم‌انداز پیش روی تولید در صنعت نوشت‌افزار،  محتوای پرسشنامه را شکل دادند.

مطالعه‌ی گزارش صنعت نوشت‌افزار را به چه کسانی توصیه می‌کنیم؟

مطالعه‌ی این گزارش را به سیاست‌گذاران فرهنگی، پژوهشگران، فعالین و علاقه‌مندان به حوزه‌ی نوشت‌افزار توصیه می‌کنیم.

گزارش مرتبطی یافت نشد