سیاست‌نامه توسعه صنعت بازی ویدئویی

سیاست نامه

سیاست‌نامه توسعه صنعت بازی ویدئویی

سال انتشار :

سیاست‌نامه توسعه صنعت بازی ویدئویی

سیاست‌نامه توسعه صنعت بازی ویدئویی

گردآوری شده توسط

گردآوری شده توسط

نمافر

بـازی ویدئویـی، درصـد بسـیار زیـادی از حـواس انسـان را درگیـر میکنـد. ایـن موضـوع منجـر بـه سـطح بالایـی از درگیـری و اثرپذیـری از رسـانه و غوطـه وری در آن میشـود. مخاطـب بـازی فاصلـه خـود بـا بـازی را فرامـوش میکنـد و در متـن آن غـرق میشـود. بـا گسـترش فناوریهـای نویـن، سـازندگان هـر روز سـعی دارد ایـن غوطـه وری را بیشـتر سـازد؛ امـروزه بـا فناوریهایـی چـون واقعیـت مجـازی VR و واقعیـت افـزوده AR این غوطه وری به حدی رسـیده که دیگر تشـخیص واقعیت از مجاز کار بسـیار دشـواری شـده و بازیکنان بازیهای ویدئویی به نحوی خود را در ایـن دنیـا غـرق میسـازد. حـال در چنیـن سـطحی از درگیری با رسـانه اسـت که اثرگـذاری آن نیـز بسـیار بـالا رفتـه و خـود را بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن نقـاط تمرکـز در فرهنگسـازی نشـان میدهـد اهمیـت پیشگفتـه در ایـن عرصـه و میـزان تأثیرگـذاری ایـن رسـانه باعـث شـده کـه از ایـن توان در عرصه هایـی دیگـر کـه مسـتقیما  هدفـی جـز سـرگرم کـردن صـرف، دارد نیـز اسـتفاده شـود که ایـن موضـوع خـود از پراهمیت تریـن سـرفصل های ایـن صنعـت اسـت.

در ایـن سیاسـت‌نامه، بـا مـروری بـر شـناخت کلان وضعیـت صنعـت بازی‌هـای ویدئویـی ایـران، مسـائل و چالشهـای ایـن صنعـت تبییـن و توصیـف شـده و بـا شناسـایی عوامـل اهرمی موثر بـر توسـعه صنعـت، اقدامـات راهبردی توسـعه صنعت پیشـنهاد شـده اسـت. سـپس بـا در نظر گرفتـن ظرفیت هـای متنـوع سـازمان تبلیغات اسـلامی بـه عنوان یکـی از سـازمانهای تاثیرگذار فرهنگـی کشـور، مشخصه‌سـازی اقدامـات راهبـردی در چهـار سـطح حکمرانـی، زیرسـاختهای‌ تولیدی، زیرسـاختهای پشـتیبان صنعـت و زیرسـاختهای ترویجـی تبییـن شـده تـا مبتنـی بـر پیاده‌سـازی اقدامـات راهبـردی، زیسـت‌بوم توسـعه بازی‌سـازان داخلـی فراهـم گـردد.

 

نقشه وضعیت صنعت بازی ویدیوئی گزارشی از کلان وضعت بازی ویدیوئی در ایران و جهان

نقشه وضعیت بازی ویدئویی

در سال‌های گذشته با گسترش نفوذ فناوری در زندگی مردم، در سراسر جهان استفاده از فناوری­های گوناگون برای سرگرمی و تفریح همه‌گیری بی‌سابقه‌ای داشته است...