وضعیت اتاق فرارهای ایران

گزارش نقشۀ وضعیت

وضعیت اتاق فرارهای ایران

سال انتشار :

وضعیت اتاق فرارهای ایران

وضعیت اتاق فرارهای ایران

گردآوری شده توسط

گردآوری شده توسط

نمافر

گزارش «وضعیت اتاق‌های فرار ایران از منظر مالکان آن‌ها» منتشر شد.
در این گزارش به سراغ مالکان اتاق های‌فرار رفته شده و وضعیت اتاق های فرار از شرایط کسب مجوز گرفته تا هزینه‌ها و درآمد و مخاطبان هدف به صورت آماری مورد بررسی قرار گرفته است.
این گزارش نمای روشنی از اتاق فرارهای ایرانی به عنوان یکی از تفریحات نوظهور که در کشورهای غربی (مانند امریکا) اقبال فراوانی به آنها وجود دارد، ارائه می‌دهد و می‌تواند مبنای پژوهش و سیاست گذاری‌های آینده قرار گیرد.

 

گزارش مرتبطی یافت نشد