ارزان‌ترین استان‌ها برای اشتغال زایی در صنایع دستی در سال ۱۳۹9

نمودار فوق ارزان‌ترین استان ها برای اشتغال زایی در صنایع دستی در سال ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد. این اعداد بر اساس میزان تسهیلات داده شده و تعداد تسهیلات داده شده بدست آمده است. می‌توان دید که استان خراسان جنوبی ارزان‌ترین استان برای اشتغال‌زایی است.

تسهیلات پرداختی به اشخاص دارای مجوزهای مشاغل خانگی در سال ۱۳۹۷

این نمودار تسهیلات پرداخت شده به اشخاص دارای مجوزهای مشاغل خانگی در استان های مختلف در سال ۱۳۹۷ نشان می دهد. استان‌های اصفهان و خراسان رضوی با اختلاف فاحش نسبت به سایر استان‌ها در صدر قرار دارند. تسهیلات پرداختی در استان اصفهان بیش از ۳ برابر تسهیلات اشتغال در استان سمنان است.

میزان سرمایه گذاری در صنعت پویانمایی ایران از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷

نمودار فوق میزان سرمایه گذاری در صنعت پویانمایی را از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۷ به تفکیک استان نمایش می‌دهد. در استان تهران بیشترین میزان سرمایه‌گذاری‌ها انجام شده است. با مقایسه این نمودار با نمودار «سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت پویانمایی از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۷» در می‌یابیم که عمده این سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش […]

سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت پویانمایی از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷

این نمودار مجموع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت پویانمایی ایران را از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد. استان تهران با ۳۳ میلیارد، در صدر اهداف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است و مجموع سرمایه‌گذاری در سایر استان‌ها از سرمایه‌گذاری در استان تهران کمتر است.

بیشترین سرمایه گذاری کشورها در صنعت گردشگری در سال ۲۰۱۹

این نمودار کشور‌های با بیشترین‌ سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری را در سال ۲۰۱۹ بر حسب میلیارد دلار نشان می‌دهد. آمریکا با ۲۰۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری رتبه اول را در جهان داراست. عربستان سعودی با ۳۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری، بیشترین میزان سرمایه گذاری در میان کشورهای خاورمیانه داشته اشت.

نحوه تخصیص بودجه عمومی به صنعت گردشگری در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷

این نمودار نحوه تخصیص بودجه عمومی به برنامه‌های صنعت گردشگری در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ را بر حسب میلیارد ریال نشان می‌دهد. برنامه توسعه گردشگری داخلی با ۱۴۴۰ میلیارد ریال بیشترین بودجه را در سال ۱۳۹۷ به خود اختصاص داده است.

بودجه عمومی اختصاص یافته به زیرساخت های صنعت گردشگری از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷

این نمودار بودجه عمومی اختصاص‌یافته به زیرساخت‌های صنعت گردشگری از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ را بر حسب میلیارد ریال نمایش مید‌هد. در سال ۱۳۹۷، ۸۷ میلیارد ریال به کمپ‌ها و اردوگاه‌ها، ۶۰ میلیارد ریال به مناطق نمونه و ۴۲ میلیارد ریال به مجتمع‌های گردشگری بودجه اختصاص یافته است.

بودجه مصوب معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در سال ۱۳۹۷

این نمودار بودجه مصوب معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و فرهنگ ارشاد اسلامی را بر حسب میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد. بیشترین حمایت در بخش کمک به مصرف‌کنندگان کتاب در اقشار دانش‌آموز، دانشجو و طلاب صورت گرفته است.

میزان حمایت وزارت ارشاد از فعالیت های فرهنگی سال ۱۳۹۷

این نمودار میزان حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را از فعالیت‌های فرهنگی به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد. فعالیت‌های فرهنگی در استان تهران با دریافت ۲۶ میلیارد تومان بیشترین حمایت را دریافت کرده‌اند که بسیار بیشتر از سایر استان‌ها است.