دسته بندی موضوعی: تامین مالی

عوامل تأثیرگذار بر مراجعه افراد به سینما بر حسب جنسیت

یکی از شاخص‌ها و سنجه‌های مهم در مطالعات مربوط به مخاطب و مصرف صنعت سینما، ذائقه مخاطب است. سنجش ذائقه مخاطب به صورت مستقل از رفتار مخاطب در مواجهه با آثار تولید شده بسیار اهمیت داشته، زیرا ذائقه مخاطب از محدودیت‌ها و تصمیم‌های آن صنعت متٔأثر نیست و به شکل مستقیم از جواب مخاطبان سینما به‌دست می‌آید. نمودار بالا عوامل تأثیرگذار بر مراجعه افراد به سینما در ایران را بر حسب جنسیت نشان می‌دهد.

مطابف با نمودار، ۶ دلیل و میزان تأثیر هر کدام از آن‌ها به تفکیک جنسیت قابل مشاهده است. ۳۶ درصد از مردان و ۲۸ درصد از زنان تفریح را دلیل رفتنشان به سینما عنوان کرده‌اند. وقت گذرونی دلیل مراجعه ۱۲ درصد از زنان و ۹درصد از مردان  به سینما است. علاقه به فیلم و سینما دلیل بعدی است که پاسخ ۲۸درصد از زنان و ۲۲ درصد از مردان بوده است. شرکت در هیجانات دسته جمعی کمترین درصد را در بین دلایل دیگر دارد، به‌ طوری که فقط ۲درصد مردان و ۹درصد زنان آن‌را انتخاب کرده‌اند. ۱۳ درصد مردان و ۵درصد زنان نیز کسب اطلاعات جدید را دلیل رفتن خود به سینما بیان کرده‌اند. همچنین دور شدن از تنش‌های روزمره دلیل ۲۶درصد از زنان  و ۱۱درصد از مردان برای رفتن به سینما است.

به‌طور کلی تفریح دلیل اصلی است که مردان به سینما می‌روند، همچنین دور شدن از تنش‌های روزمره و علاقه به فیلم و سینما در کنار تفریح دلایل اصلی زنان برای رفتن به سینما هستند.

سینما
مخاطب و مصرف

تاریخ بارگذاری: ۱۴۰۲/۰۳/۰۳

تاریخ انتشار:

منبع:

محدوده:

شبکه‌های تلویزیونی پیشتاز از نظر بازدید در تلوبیون بر اساس ژانر سریال‌های پخش‌شده از آن‌ها از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰