فناوری در مد | نوآوری ها در دوره کرونا چگونه به داد صنعت مد می رسند؟

برای غلبه بر تأثیرات پاندمی کرونا و خو گرفتن به تغییرات اقتصادی، شرکت‌ها باید ابزار و استراتژی‌های جدیدی را معرفی کنند تا مدل‌های کسب‌وکاریشان در آینده نیز کارا باشد. کنشگران حوزه مد باید این نوآوری‌ها را تحت کنترل خود درآورده و آن‌دسته از نوآوری‌ها را که به‌کار می‌آید، گسترش دهند تا بتوانند پس از عبور از بحران، تغییرات بنیادین و بادوامی را در سازمان‌هایشان (و در چشم‌انداز بزرگتر در صنعتشان) ایجاد کنند.