صنعت نشر کتاب ایران | بازیگران اصلی صنعت چاپ کتاب در کشور

صنعت نشر کتاب ایران

صنعت نشر کتاب ایران تاریخ دور و درازی دارد. گفته می‌شود حتی پیش از اسلام ایرانی‌ها با این صنعت آشنا بوده‌اند. از چاپ سنگی که بسیار زمان‌بر بود تا امروز که چاپ کتاب‌ها در چند دقیقه انجام می‌شود. گوتنبرگ با اختراع دستگاه چاپ تحولی اساسی در صنعت رقم زد. صنعت چاپ در ایران به معنی امروزش‌اش با ورود دستگاه چاپ شروع شد.