رشد قیمت کتاب | بیش از ۷۰۰ برابر

٧٢٠ برابر شدن قیمت کتاب روزگاری بود که قیمت کتاب ریال ریال گران می‌شد و احتمالاً تعجب مردم را هم به دنبال داشته است. امروز هم در همه خانه‌ها احتمالاً کتابی پیدا می‌شود که قیمت پشت جلدش به ریال نوشته شده و تعجب ما را به دنبال دارد! قیمت کتاب از ١٣۶٠ تا ١٣٩۶ از […]