نمای باز 1398 اطلاعات شاخص مصرف بازی‌های دیجیتال در ایران

گزارش بازی‌های رایانه ای

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از سال ۱۳٨٩، تقریباً هر دو سال، پیمایشی ملی برگزار می‌کند. محتوای این گزارش حاصل تجزیه و تحلیل داده‌های پیمایش ملی در سال ۱۳۹۸ است. در فرایند جمع‌آوری داده‌ها، اطلاعات بیش از ۹ هزار و ۲۰۰ خانوار گردآوری و با بیش از ۳ هزار بازیکن مصاحبه شد. گزارش نمای باز سال […]