آمار واردات اسباب‌بازی از مبادی ورودی رسمی به کشور

گزارش واردات اسباب‌بازی در ۱۴۰۰ منتشر شد. این گزارش را شورای نظارت بر اسباب بازی در بخش‌های مختلف واردات، جمع‌آوری کرده است. محموله‌های اسباب‌بازی زمان ورود از مبادی قانونی باید تایید شورای نظارت بر اسباب‌بازی را به‌دست بیاورند. آمار بررسی پرونده‌های ترخیص اسباب‌بازی کل کشور در چند حالت بررسی شده‌اند: ۱. بر اساس استان واردکننده […]