چند درصد از شغل ها در ایران در بخش گردشگری است؟

نور امید در اشتغال ایرانیان گردشگری که از آن به عنوان صادرات نامرئی یاد می‌شود، در حال حاضر ۱ از هر ۱۱ شغل در جهان را ایجاد کرده است؛ یعنی کمی بیش از ۹ درصد. خبر خوش آنکه میزان اشتغال ایرانیان در بخش گردشگری در حال افزایش است. میزان اشتغال ایرانیان در بخش گردشگری در […]