چشم‌انداز صنایع خلاق در سال 2022

یکی از بخش‌هایی که رشد سریعی در جهان داشته اقتصاد خلاق است. اقتصاد خلاق راهی برای همه کشورها، به ویژه کشور‌هایی با اقتصاد در حال توسعه جهت دستیابی به توسعه پایدار است. صنایع خلاق باعث ایجاد اشتغال، درآمدزایی، ترویج نوآوری و کمک به رفاه جوامع می‌شوند. هر چند که برای افزایش اثرات توسعه‌بخش خلاق نیاز […]