نمای باز ۱۳۹۴ اطلاعات شاخص مصرف بازی‌هاى دیجیتال در ایران

بازی های دیجیتال

گزارش سالیانه نمای باز، اولین گزارش آماری دایرک و دربارهٔ وضعیت مصرف و بازیکنان ایرانی است. داده‌های این گزارش با تلاش بیش از ۱۰۰ پژوهشگر در کلان‌شهرها، شهرها و روستاهای سراسر کشور جمع‌آوری شده است. بیش از ۱۵ هزار نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب و در هستهٔ مرکزی دایرک تجزیه و تحلیل شدند.   در […]