سند راهبردی توسعهٔ فناوری‌های فرهنگی و صنایع خلاق

سند راهبردی توسعه فناوری‌های فرهنگی و صنایع خلاق

این سند چشم‌اندازی از وضعیت ایران در زمینهٔ فناوری‌های فرهنگی و صنایع خلاق تا سال ۱۴۰۴ است. سند پیش رو شامل ده ماده است و هر ماده، ظرفیت جمهوری اسلامی، اهداف، تبیین اهداف، راهبردها و وظایف را شرح می‌دهد.