گزارش اخبار دیجیتال در سال 2021

https://namafar.ir/wp-content/uploads/2022/03/35-1.jpg

این گزارش توسط Reuters تهیه شده است. داده‌های گزارش، از شش قاره و چهل و شش بازار مصرف خبر به دست آمده است که هدف آن، آشکارسازی برخی از مسائل کلیدی است که صنعت در این زمان عدم قطعیت عمیق و تغییرات سریع الوقوع با آن رو به رو است. یکسال از شروع همه‌گیری ویروس […]