دپارتمان صنایع و تجارت جامو و کشمیر

این کتابچه در ۲۰۱۷ به‌منظور جلب‌نظر سرمایه‌گذاران، نشان دادن نقاط قوت اقتصاد جامو وکشمیر و اقدامات حکومت برای پیشرفت تجاری این ایالت تألیف شد. مؤلفان این کتابچه معتقدند که بهترین راه حفظ میراث فرهنگی، به اشتراک گذاشتن آن است. این کتابچه ظرفیت‌های این ایالت را به نمایش می‌گذارد؛ از رشد در بخش‌هایی چون انرژی، باغداری، […]

سالنــــامه آمــــاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ســــالنامه آمــــاری ســال ۱۳۹۹ وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع‌دســتی، حــاوی مجموعــه‌ای از آخریــن اطلاعـات آمـاری موجـود در حوزه‌هـای فعالیـت وزارت‌خانـه اسـت کـه بـه منظـور رفـع نیازهـای آمـاری همـکاران، تصمیم‌گیـران، دســتگاه‌های اجرایــی، برنامه‌ریــزان، پژوهشــگران، دانشــجویان، فعــالان بخــش خصوصــی (ســرمایه‌گذاران، هتل‌داران، دفاتــر خدمــات مســافرتی، راهنمایــان گشــت (تــور)، تولیدکننــدگان و هنرمنـدان صنایع‌دسـتی، دارنـدگان پروانـه تولیـد کارگاهـی و…) […]

صنایع دستی و نساجی هند

مجله Yojana این گزارش را در آوریل ۲۰۱۹ چاپ کرد. این گزارش با توضیحی دقیق دربارهٔ واژهٔ صنایع دستی و معنای درست آن شروع می‌شود و پس از آن، اهمیت صنایع دستی را در هند گوشزد می‌کند. بخش صنایع دستی در هند، هنروران بسیاری را در مناطق روستایی و حاشیهٔ شهرها مشغول به کار کرده […]

صنایع دستی لائوس و کامبوج

این گزارش را بنیاد آسیا-اروپا ( ASEF) در می ۲۰۱۹ منتشر کرد. مؤلف این گزارش، ماگالی ان برتون، دانش وسیعی از صنعت نساجی جنوب شرق آسیا دارد. در این گزارش ۲۰ سازمان پیشرو در سه زمینه بررسی می‌شوند؛ حفظ میراث فرهنگی، نوآوری و توانمندسازی جامعه. مصاحبه‌ای جامع با افراد موفقیت در هر سه زمینه صورت […]

سالنامه آماری 1395 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سالنامه آماری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ســـالنامه آمـــاری سـال ۱۳۹۵سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایع‌دســتی و گردشــگری، حــاوی مجموعــه‌ای از آخریــن اطلاعـات آمـاری موجـود در حوزه‌هـای فعالیـت سـازمان اسـت کـه بـه منظـور رفـع نیازهـای آمـاری همـکاران، تصمیم‌گیـران، دســتگاه‌های اجرایــی، برنامه‌ریــزان، پژوهشــگران، دانشــجویان، فعــالان بخــش خصوصــی (ســرمایه‌گذاران، هتل‌داران، دفاتــر خدمـات مسـافرتی، راهنمایـان تـور، تولیدکننـدگان و هنرمنـدان صنایع‌دســتی، دارنــدگان پروانــه تولیــد کارگاهــی و…) از ســال […]

آسیب‌شناسی بسته‌بندی هنرهای سنتی و اثرات آن بر بازاریابی صنایع دستی

آسیب‌شناسی بسته‌بندی هنرهای سنتی و اثرات آن بر بازاریابی صنایع دستی

صنایع‌دستی دومین عامل اساسی رشد توسعه‌ٔ ناخالص ملی در ایران است و ارزش و اعتباری ناپوشیدنی در چرخه‌ٔ اقتصاد کشور دارد. این صنایع نیازمند توسعه و توجه بیشتر هستند. تغییرات در ساختارهای جهانی و دگرگونی اجتماعی و فرهنگی باید موجب شود که برنامه‌ریزان عرصهٔ صنایع‌ دستی و هنرمندان، نظام تغییرات را بشناسند و براساس آن […]

گزارش سالانه آپارات از تیر 1399 تا تیر 1400

شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر کارآفرینی فرهنگی در صنایع دستی عشایری

این گزارش تحیلی جامع، دقیق و کاربردی از روند رشد و بهبود عملکرد آپارات، بزرگترین سایت اشتراک ویدئویی ایران، از تیر ۱۳۹۹ تا تیر ۱۴۰۰ است. مرور دقیق آمارها، پیشرفت‌های فنی و سرویس‌های این گزارش را تشکیل می‌دهد. فعالان حوزهٔ بازاریابی و تبلیغات، تولیدکنندگان ویدئو، تهیه‌کنندگان برنامه‌های اینترنتی و استریمر و علاقمندان دنیای دیجیتال مخاطبان […]