طراحی مدل خط‌ مشی‌ گذاری توسعهٔ صنعت کتاب الکترونیک در ایران

طراحی مدل خطمشیگذاری توسعه صنعت کتاب الکترونیک در ایران

هدف اصلی این پژوهش، طراحی راه‌وروشی برای توسعهٔ صنعت کتاب الکترونیک است. در ایران چند سالی ست که بعضی از مجموعه‌های دولتی و خصوصی کار خود را در صنعت کتاب الکترونیک آغاز کرده‌اند و به دنبال تغییر در فضای این صنعت هستند. مزایای کتاب الکترونیک بسیار زیاد است و توجه نکردن به این صنعت اشتباهی […]