هدف سفرهای بومی با اقامت شبانه از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸

این نمودار هدف‌های سفرهایی که اقامت شبانه دارند در کشور را از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد. در کشور ما بیشترین سفرها به هدف دیدوبازدید روی می‌دهد. در سال ۱۳۹۸، ۲۸ میلیون و ۳۰۵ هزار و ۴۹۰ صفر به قصد دید و بازدید انجام شده است.
منظور از سفر با اقامت شبانه این است که مسافران شب را در مقصد سپری می‌کنند.
منظور از سفرهای بومی، سفرهای درون مرزی است.
گردشگری
مخاطب و مصرف

تاریخ بارگذاری: ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

تاریخ انتشار: 1398

منبع: مرکز آمار ایران

محدوده: ایران

آمارهای مرتبط