تعداد و نسبت جوایز کتاب در سال ۱۳۹۷

تعداد و نسبت جوایز کتاب در سال ۱۳۹۷

تعداد و نسبت جوایز کتاب در سال ۱۳۹۷

این نمودار تعداد و نسبت جوایز کتاب در سال ۱۳۹۷ را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۷، ۹ جایزه ادبی، ۹ جایزه تخصصی، ۶ جایزه سالانه کتاب، ۶ جایزه کتاب استانی، ۴ جایزه کتاب کودک برگزار شده است.

منبع آمار
خبرگزاری کتاب
محدوده آماردهی
جهان

رفرنس دهی

میانگین درآمد کتاب‌های الترونیک از هر مصرف کننده در ایالات متحده از سال 2019 تا 2022

با توجه به نمودار ارائه شده، پیش‌بینی می‌شود درآمد متوسط هر کاربر (ARPU) بخش‌های مختلف انتشارات الکترونیک در ایالات متحده طی سال‌های 2019 تا 2027 د...

درآمد کتاب‌های الکترونیک در ایالات متحده از سال 2019 تا 2022 و پیش‌بینی آن تا سال 2027

میزان مالکیت کتابخوان دیجیتال در ایالات متحده در سال 2023 به تفکیک گروه سنی

نمودار فوق میزان مالکیت کتابخوان دیجیتال در ایالات متحده در سال 2023 به تفکیک گروه سنی را نشان می‌دهد. دستگاه کتابخوان دیجیتال یا بوک ریدر (e-book ...

درصد استفاده کاربران از انواع فروشگاه‌های کتاب الکترونیک در ایالات متحده در سال 2023

نمودار فوق درصد استفاده کاربران از انواع فروشگاه‌های کتاب الکترونیک در ایالات متحده در سال 2023 را نشان می‌دهد. . امروزه همه چیز به سمت دیجیتالی شد...