میانگین تعداد فیلم‌های سینمایی اکران شده در دهه‌های مختلف به تفکیک استان‌های کشور