درصد فراوانی موضوعات مورد علاقه مخاطب در ایران

این نمودار پراکندگی موضوعات مورد علاقه ایرانیان را برای مطالعه نشان می‌دهد. قرآن و ادعیه سهمی ۸۲ درصدی از سبد مطالعه ایرانیان را به خود اختصاص داده است.
کتاب
مخاطب و مصرف

تاریخ بارگذاری: ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

تاریخ انتشار: 1398

منبع: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم

محدوده: ایران

آمارهای مرتبط