درصد فراوانی موضوعات مورد علاقه مخاطب در ایران

درصد فراوانی موضوعات مورد علاقه مخاطب در ایران

درصد فراوانی موضوعات مورد علاقه مخاطب در ایران

این نمودار پراکندگی موضوعات مورد علاقه ایرانیان را برای مطالعه نشان می‌دهد. قرآن و ادعیه سهمی ۸۲ درصدی از سبد مطالعه ایرانیان را به خود اختصاص داده است.
منبع آمار
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

میانگین درآمد کتاب‌های الترونیک از هر مصرف کننده در ایالات متحده از سال 2019 تا 2022

با توجه به نمودار ارائه شده، پیش‌بینی می‌شود درآمد متوسط هر کاربر (ARPU) بخش‌های مختلف انتشارات الکترونیک در ایالات متحده طی سال‌های 2019 تا 2027 د...

درآمد کتاب‌های الکترونیک در ایالات متحده از سال 2019 تا 2022 و پیش‌بینی آن تا سال 2027

میزان مالکیت کتابخوان دیجیتال در ایالات متحده در سال 2023 به تفکیک گروه سنی

نمودار فوق میزان مالکیت کتابخوان دیجیتال در ایالات متحده در سال 2023 به تفکیک گروه سنی را نشان می‌دهد. دستگاه کتابخوان دیجیتال یا بوک ریدر (e-book ...

درصد استفاده کاربران از انواع فروشگاه‌های کتاب الکترونیک در ایالات متحده در سال 2023

نمودار فوق درصد استفاده کاربران از انواع فروشگاه‌های کتاب الکترونیک در ایالات متحده در سال 2023 را نشان می‌دهد. . امروزه همه چیز به سمت دیجیتالی شد...