تعداد ناشران خارجی حاضر در نمایشگاه کتاب تهران از سال 1367 تا 1402

تعداد ناشران خارجی حاضر در نمایشگاه کتاب تهران از سال 1367 تا 1402

تعداد ناشران خارجی حاضر در نمایشگاه کتاب تهران از سال 1367 تا 1402

نمودار فوق تعداد ناشران خارجی حاضر در نمایشگاه کتاب تهران از سال ۱۳۶۷ تا ۱۴۰۲ را نشان می‌دهد. این مقدار تا سال 1395 تقریبا روندی صعودی داشته است و در این سال به اوج خود رسیده است اما بعد از آن در هر سال کاهش قابل توجهی داشته به‌طوری که در سال 1398 به کمتر از نصف میزان خود در سال 1395 رسیده است. در سال‌های  1399 و 1400 نیز نمایشگاه فقط به صورت مجازی بوده برای همین آماری ارائه نشده است. بالاخره در سال 1401 با بازگشایی دوباره نمایشگاه به صورت حضوری، آمار فوق تعداد ناشران خارجی حاضر ارائه شده است که کمترین میزان این عدد را از سال 1367 نشان می‌دهد. این روند کاهشی ادامه پیدا کرده و در سال 1402 حتی بیشتر نیز کاهش پیدا کرده است.

منبع آمار
خبرگزاری کتاب ایران
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

درآمد کتاب‌های الکترونیک در ایالات متحده از سال 2019 تا 2022 و پیش‌بینی آن تا سال 2027

شکل مربوط به پیش‌بینی درآمد نشر الکترونیکی در سه بخش متفاوت در ایالات متحده از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۷ است. بر اساس اطلاعات ارائه شده، درآمد پیش‌بینی شده ...

میزان مالکیت کتابخوان دیجیتال در ایالات متحده در سال 2023 به تفکیک گروه سنی

نمودار فوق میزان مالکیت کتابخوان دیجیتال در ایالات متحده در سال 2023 به تفکیک گروه سنی را نشان می‌دهد. دستگاه کتابخوان دیجیتال یا بوک ریدر (e-book ...

درصد استفاده کاربران از انواع فروشگاه‌های کتاب الکترونیک در ایالات متحده در سال 2023

نمودار فوق درصد استفاده کاربران از انواع فروشگاه‌های کتاب الکترونیک در ایالات متحده در سال 2023 را نشان می‌دهد. . امروزه همه چیز به سمت دیجیتالی شد...

پیش‌بینی تعداد کاربران کتاب‌های الکترونیک در ایالات متحده از سال 2019 تا 2027 به تفکیک نوع

نمودار فوق پیش‌بینی تعداد کاربران کتاب‌های الکترونیک در ایالات متحده از سال 2019 تا 2027 به تفکیک نوع را نشان می‌دهد. تعداد کاربران کتاب‌های الکترو...