تعداد سالن های نمایش پویانمایی از ۱۳۹۲ تا 1401

تعداد سالن های نمایش پویانمایی از ۱۳۹۲ تا 1401

تعداد سالن های نمایش پویانمایی از ۱۳۹۲ تا 1401

نمودار فوق تعداد سالن‌های نمایش پویانمایی از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰1 را نشان می‌دهد. استان تهران طبق انتظار در همه‌ی سال‌ها بیشترین تعداد سالن را به‌خود اختصاص داده است. سال 1398 تا 1400 نیز هیچ پویانمایی اکران نشده است به همین علت آمار آن 0 است. هر چند در سال 1401 به علت اکران دو پویانمایی بسیار موفق پسر دلفینی و  لوپتو، تعداد سالن‌ها اکران پویانمایی رشد چشمگیری داشته و به بیشترین میزان خود رسیده است. هر چند تا به الان (زمان انتشار نمودار) هنوز پویانمایی در سال 1402 اکران نشده است.

منبع آمار
سالنامه پویانمایی
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

تعداد سالن‌های اکران کننده پویانمایی‌های سینمایی از سال 1392 تا 1400

نمودار فوق تعداد سالن‌های نمایش پویانمایی از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰1 را نشان می‌دهد. می‌بینیم که تعداد پویانمایی‌های اکران شده در این 9 سال 13 عدد است که خیلی...

زبان دوره‌های مرتبط با پویانمایی در سایت یودمی-2022

این شکل زبان دوره‌های انتشاریافته با موضوع پویانمایی راد در پلتفرم یودمی نشان می‌دهد. بر اساس این شکل دوره‌های پویانمایی در زبان‌های مختلفی منتشر گ...

بهترین دوره‌های مرتبط با پویانمایی در سایت یودمی-2022

این شکل بهترین دوره‌های پویانمایی منتشرشده در پلتفرم یودمی را نشان می‌دهد در این نمودار محور افقی نمایانگر نمره دریافتی دوره از دانشجویان (حداکثر م...
نمودار روند انتشار مقالات و کتاب‌های مرتبط با پویانمایی در جهان

روند انتشار مقالات و کتاب های مرتبط با پویانمایی در جهان-2022

این شکل روند انتشار مقالات مرتبط با پویانمایی و انیمیشن را از سال ۱۹۹۰ نشان می‌دهد. بر اساس این شکل، روند انتشار مقاله در مورد پویانمایی و کتاب‌های...