تعداد خانوار سفر رفته برحسب تعداد اعضای خانوار از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸

این نمودار تعداد خانوار سفررفته بر حسب تعداد اعضای خانوار از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ در کشور را نشان می‌دهد. بیشترین تعداد سفر برای خانوارهای چهار نفره ثبت شده است. در طول سال ممکن است یک خانوار چندبار به سفر رفته باشد همچنین ممکن است یک نفر از خانوار به سفر رفته باشد و در آمار به عنوان کل خانوار محسوب شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

گردشگری
مخاطب و مصرف

تاریخ بارگذاری: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

تاریخ انتشار: 1398

منبع: مرکز آمار ایران

محدوده: ایران

آمارهای مرتبط