میزان استفاده مخاطبان از کتابخانه های عمومی کشور از ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۷

میزان استفاده مخاطبان از کتابخانه های عمومی کشور از ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۷

میزان استفاده مخاطبان از کتابخانه های عمومی کشور از ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۷

این نمودار میزان استفاده مخاطبان از کتابخانه‌های عمومی کشور از سال‌ها ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۷ را نشان می‌دهد. دو عامل تعداد مراجعات و تعداد امانات در نمودار مشخص شده است. در سال ۱۳۹۷، ۵۳ میلیون بار مراجعه صورت و حدود ۳۰ میلیون بار کتاب به امانت گرفته شده است. طبق نمودار میزان مراجعه مردم به کتابخانه‌های عمومی در این سال‌ها کاهش یافته است.
منبع آمار
نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور
محدوده آماردهی
ایران

رفرنس دهی

درآمد کتاب‌های الکترونیک در ایالات متحده از سال 2019 تا 2022 و پیش‌بینی آن تا سال 2027 به تفکیک نوع

شکل مربوط به پیش‌بینی درآمد نشر الکترونیکی در سه بخش متفاوت در ایالات متحده از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۷ است. بر اساس اطلاعات ارائه شده، درآمد پیش‌بینی شده ...

میزان مالکیت کتابخوان دیجیتال در ایالات متحده در سال 2023 به تفکیک گروه سنی

نمودار فوق میزان مالکیت کتابخوان دیجیتال در ایالات متحده در سال 2023 به تفکیک گروه سنی را نشان می‌دهد. دستگاه کتابخوان دیجیتال یا بوک ریدر (e-book ...

درصد استفاده کاربران از انواع فروشگاه‌های کتاب الکترونیک در ایالات متحده در سال 2023

نمودار فوق درصد استفاده کاربران از انواع فروشگاه‌های کتاب الکترونیک در ایالات متحده در سال 2023 را نشان می‌دهد. . امروزه همه چیز به سمت دیجیتالی شد...

پیش‌بینی تعداد کاربران کتاب‌های الکترونیک در ایالات متحده از سال 2019 تا 2027 به تفکیک نوع

نمودار فوق پیش‌بینی تعداد کاربران کتاب‌های الکترونیک در ایالات متحده از سال 2019 تا 2027 به تفکیک نوع را نشان می‌دهد. تعداد کاربران کتاب‌های الکترو...