نویسندگانی با بیشترین مقاله در حوزه بازی‌های ویدئویی

این نمودار نویسندگان ایرانی را که بیشترین مقاله در حوزه بازی‌های ویدئویی را منتشر کرده‌اند، نشان می‌دهد. طبق نموارد روی هم رفته ۶۴ عنوان مقاله در این حوزه وجود دارد که از این میان یونس سخاوت با ۱۰ عنوان و آرین طاهری با ۸ عنوان مقاله، به ترتیب در رده‌های اول و دوم این دسته […]