روند انتشار مقالات و کتاب های مرتبط با پویانمایی در جهان-2022

نمودار روند انتشار مقالات و کتاب‌های مرتبط با پویانمایی در جهان

این شکل روند انتشار مقالات مرتبط با پویانمایی و انیمیشن را از سال ۱۹۹۰ نشان می‌دهد. بر اساس این شکل، روند انتشار مقاله در مورد پویانمایی و کتاب‌های انیمیشن به‌ طور کلی روندی صعودی داشته و این روند در سال‌های اخیر سرعت بیشتری گرفته است. بیشترین رشد در تعداد مقالات و کتاب‌ها از سال 2016 […]