برنامهٔ عملیاتی و مطالعات اکوسیستم شارلوت موزیک

محتوای این گزارش شامل چکیده و معرفی، راهنمای مخاطب، اطلاعات اضافه شده، راهنمای مخاطب، مطالب ضمیمه و یادداشت پایانی است. برنامهٔ عملی پیشنهادی در این گزارش نیز، رشد مخاطب، حمایت از تولیدکنندگان خلاق موسیقی، رشد صنعت موسیقی، حمایت شارلوت موزیک و نقش موسیقی در تنوع و برابری را در بر می‌گیرد. اکوسیستم‌های موسیقی شبکه‌های متصلی […]