فراوانی موضوعات کتب مرتبط با صنایع دستی

کتاب را می‌توان مهم‌ترین وسیله آموزشی فراگیر برای آموزش و تولید محتوا در صنایع خلاق و فرهنگ بنیان دانست. نمودار بالا فراوانی کتاب‌های مرتبط با صنایع دستی را بر حسب دسته‌بندی موضوعی نشان می‌دهد. مطابق با نمودار، جمعا تعداد ۵,۲۸۵ کتاب مرتبط با صنایع دستی در ۸ دسته‌ وجود دارد. بیشترین کتاب صنایع دستی با تعداد […]

روند چاپ کتاب در زمینه صنایع دستی از سال 1360 تا 1400

آموزش و محتوا یکی از عوامل موفقیت صنایع فرهنگی است که توجه به آن از اهمیت بالایی برخوردار است. کتاب یکی از مهم‌ترین منابع خلق دانش و محتواست که می‌تواند به عنوان ابزاری ساده و در دسترس برای آموزش تخصصی و همگانی مورد استفاده قرار بگیرد. نمودار بالا روند چاپ کتاب‌های مربوط به صنایع دستی […]

انتشارات برتر حوزه صنایع دستی

نشر کتاب‌های مربوط به حوزه صنایع دستی از مسائل مهم و قابل توجه این حوزه است. از این رو نمودار فوق پنج انتشارات برتر کتاب‌های مرتبط با صنایع دستی برحسب تعداد عنوان کتاب‌های منتشر شده در ایران را نشان می‌دهد. انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با نشر ۲۳۷ عنوان کتاب با اختلاف […]

آمار بیشترین کتاب منتشر شده در حوزه موسیقی به تفکیک انتشارات

طبق آمارهای ارائه شده مجموعاً ۸ انتشارات وجود دارد که در حوزه چاپ و نشر کتاب‌های مرتبط با هنر موسیقی فعالیت دارند. روی هم رفته ۴۵۶ عنوان کتاب توسط این ناشران به چاپ رسیده است. از این میان بیشترین سهم با تعداد ۱۰۷ عنوان کتاب از آن انتشارات ماهور بوده است. بخش عمده‏‌ این آثار […]

روند انتشار کتاب های صنعت پویانمایی در ایران از ۱۳۷۲ تا 1401

این نمودار روند انتشار کتاب‌های مرتبط با پویانمایی را نشان می‌دهد. در دو دهه‌ی اخیر تعداد کتاب‌های چاپ شده روند افزایشی داشته است و از ۱ کتاب در سال ۱۳۷۲ به ۲۱ کتاب در سال ۱۳۹۸ رسیده است. نمافر این نمودار را از طریق جمع آوری داده‌های سایت خانه کتاب ترسیم کرده است.