صنایع خلاق به‌عنوان عاملی در توسعه اقتصاد کشورهایی با اقتصاد در حال گذار

در سال‌های اخیر نیاز به بررسی فرصت‌ها و چشم‌اندازهای صنایع خلاق در کشورهایی با اقتصادهای در حال گذار، رشد زیادی داشته است. علت اصلی این اتفاق کمبود مدل‌های اقتصادی این کشورها است که تبعاتی مانند: کاهش شاخص‌های اقتصادی این کشورها در مقایسه با شاخص‌های کشورهای توسعه یافته و کاهش نرخ توسعه اقتصادی را به دنبال […]