دَه صفحه اینستاگرام مربوط به صنایع دستی با بیشترین میزان درگیری

با پیدایش رسانه‌های مبتنی بر اینترنت صنایع و حوزه‌های مختلفی که کمتر مورد استقبال رسانه‌های جمعی واقع می‌شدند در این محیط فرصت فعالیت و نمایش پیدا کردند. یکی از ویژگی‌های بارز اینستاگرام امکان غوطه‌وری و درگیریسازی بالای کاربر در آن است. درگیری کاربر شاخصی است که از طریق سنجش میزان تعامل کاربر با سرویس ارائه شده […]