استراتژی اروپایی برای صادرات موسیقی

این گزارش پیش‌زمینه، گستره، اهداف و استراتژی صادرات موسیقی اروپایی را تفسیر می‌کند. پس از بررسی ویژگی‌های اصلی بخش موسیقی در اتحادیهٔ اروپا، به ارزیابی موانع اصلی، چالش‌ها و فرصت‌های موسیقی اروپایی در بخش خارجی می‌پردازد. در این زمینه، برنامه‌های انگلیسی و آمریکایی در مقایسه با سایر کشورها محتوای بهتری تولید کرده‌اند. در ادامهٔ این […]