وضعیت پویانمایی در اروپا

وضعیت انیمیشن و پویانمایی در اروپا

این گزارش بر اساس داده‌‌ها‌ی موجود در رصدخانه سمعی و بصری اروپا در حوزه تولید و بهره‌برداری از انیمیشن‌ها‌ در سینما و وی او‌ دی‌‌ها‌ آماده‌شده است. یکی از چالش‌‌ها‌ در گردآوری اطلاعات این بوده است که آیا یک اثر انیمیشن محسوب ‌‌می‌شود یا نه؛ چرا که در آثار امروزی ترکیب‌‌ها‌ی زیادی از انیمیشن و […]