درآمد صنعت نشر کتاب ایالات متحده از سال 2008 تا 2022

نمودار فوق درآمد صنعت نشر کتاب ایالات متحده از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد. منظور از صنعت نشر، درآمد ناشران کتاب‌ها، مجلات و… است و شامل انواع کتاب یعنی کتاب‌های الکترونیک نمی‌شود. می‌توان دید که درآمد صنعت نشر ایالات متحده در این ۱۵ سال تقریبا ثابت مانده است. کمترین درآمد مربوط به سال […]