آسیب‌شناسی خط‌مشی‌های فرهنگی‌ مراکز‌ استانی‌ صدا و سیما

آسیب‌شناسی خط‌مشی‌های فرهنگی مراکز استانی صداوسیما

در این پژوهش با استفاده از مدل‌های مختلف خط‌‌مشی‌گذاری و به کمک شاخص‌های مستند، الگوی خط‌مشی فرهنگی مراکز استانی صداوسیمای جهموری اسلامی ایران حاصل می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که توجه نکردن معاونت مجلس و استان‌های صداوسیما به دست‌یابی و دریافت اطلاعات مرتبط با مراکز صداوسیما در زمان تدوین خط‌مشی‌های فرهنگی برای مراکز، مهم‌ترین آسیب است.   […]