عوامـل تاثیرگـذار بـر اقبال مخاطب به سـینمای ایران به تفکیک جنسیت در سال 1399

یکی از شاخص‌ها و سنجه‌های مهم در مطالعات مربوط به مخاطب و مصرف صنعت سینما، ذائقه مخاطب است. سنجش ذائقه مخاطب به صورت مستقل از رفتار مخاطب در مواجهه با آثار تولید شده بسیار اهمیت داشته، زیرا ذائقه مخاطب از محدودیت‌ها و تصمیم‌های آن صنعت متٔأثر نیست و به شکل مستقیم از جواب مخاطبان سینما […]